77 gauper felt under kvotejakta


Gaupe. Her fotografert i Langedrag naturpark.
Gaupe. Her fotografert i Langedrag naturpark.
© Kim Abel/Naturarkivet.no
Oppdatert: 04.04.2013

77 av totalkvoten på 121 dyr ble felt i løpet av årets kvotejakt på gaupe. Antall felte gauper økte kraftig fra 2007 til 2011, men de to siste årene har fellingstallene stabilisert seg.

Antall familiegrupper er redusert de siste tre årene og nærmer seg det nasjonale fastsatte bestandsmålet på 65.

Kvotejakt effektivt virkemiddel

– Dette viser at kvotejakten, som er en ordinær jakt på et bestemt antall individer, er et effektivt virkemiddel for å regulere bestanden av gaupe, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Kvotejakten er ikke bare et bestandsregulerende virkemiddel. Formålet er også å redusere og forhindre skader.

I region 2-4, 6 og 8 fastsatte de regionale rovviltnemndene kvoter for jakt på gaupe. Miljøverndepartementet fastsatte de endelige kvotene i region 3 og 6 etter at kvotene ble påklaget. I region 5 og 7 fastsatte DN kvotene etter anmodning fra rovviltnemndene.

Det ble åpnet for å felle 121 gauper fra 1. februar. Inntil 71 av disse kunne være voksne hunngauper. Da kvotejakten ble avsluttet 31. mars, var altså 77 dyr felt. 27 av dem var voksne hunner. 

Kvoter og fellingstall for rovviltregionene i 2013

Region

Kvote

Felte dyr

Total

Hunndyr**

Totalt

Hunndyr**

1 – Vest-Norge *

 

 

4

1

2 – Sør-Norge

35

9

23

9

3 – Oppland

8

3

8

2

4 – Oslo/Akershus/Østfold

6

2

3

1

5 – Hedmark

5

3

5

1

6 – Midt-Norge

33

27

15

6

7 – Nordland

6

2

6

4***

8 – Troms og Finnmark

28

25

13

3

Totalt

121

71

77

27

* kvotefri jakt, **hunndyr, halvannet år eller eldre, ***to hunndyr er felt i området med kvotefri jakt.


I region 6 og 8 ble under halvparten av kvoten felt. I region 2 ble hunndyrkvoten fylt før totalkvoten. I region 7 Nordland ble jakta stoppet etter at to hunngauper ble skutt i starten av jakta. I områdene med kvotefri jakt nord i Nordland er det skutt tre gauper, derav to voksne hunndyr.

Bestanden på vei ned

Høye uttak av gaupe i Norge siden 2009 har medført at bestanden er på vei ned fra 92 familiegrupper i 2009 til 69 familiegrupper før jakt i 2012. Nedgangen i bestanden skyldes i hovedsak høye uttak i samme periode.

– Dette har vært nødvendig for å redusere bestanden mot det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper av gaupe. Uttakene har også vært medvirkende til at dokumenterte skader på sau forårsaket av gaupe har gått ned siden 2009, sier Bolstad.

Ser effekten i 2014

Effektene av årets jakt vil ikke vises før i mai 2014. Da rapporterer Rovdata inn hvor mange familiegrupper vi har i Norge, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe. Effektene av fjorårets jakt vil vises ved Rovdatas rapportering i mai inneværende år.
                     

Gaupetabell


Få oversikt over skutte gauper i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2013. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Gå til www.rovbase.no  

For mer informasjon om kvotejakt i ditt fylke, se informasjon på fylkesmannens nettsider

Les mer om gaupe og kvotejakt på www.rovviltportalen.no

For informasjon om overvåking og bestandssituasjonen for gaupe, se www.rovdata.no

Oppdatert: 04.04.2013