Én bjørn felt i vår


En bjørn er felt i år. Denne ble felt i Telemark i fjor.
En bjørn er felt i år. Denne ble felt i Telemark i fjor.
© Lars Gangås, SNO
Oppdatert: 30.05.2013

Antall bjørner i Norge går ned, samtidig som vi har for få individer til å nå bestandsmålet. Færre bjørn er også registrert på snø denne våren, og derfor har Direktoratet for naturforvaltning (DN) vært mer restriktiv med å felle bjørn. 

137 bjørner ble registrert i Norge i 2012. Dette er 14 færre enn året før, og 29 færre enn i 2010. Det viser en rapport som Bioforsk Svanhovd har laget i samarbeid med Rovdata. 51 av de registrerte var hunner og 86 var hanner.

Bestandsmålet for bjørn er 13 årlige ungekull. Det er beregnet at seks binner fikk unger i 2012 i Norge, og det er samme antall som i 2011 og 2010.

Felte bjørn i Sør-Varanger

I mai gjorde en bjørn skade i et reinbeitedistrikt i Jarfjord i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Etter først å ha gjort flere forsøk på å skremme bjørnen bort fra kalvingsområdet, ble det gitt en fellingstillatelse for å unngå ytterligere skader. En hannbjørn ble felt 17. mai. 

Også Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark opplevde skader og forstyrrelser i kalvingsområdet i mai. Her ble det ikke gitt fellingstillatelse, men i stedet gjort forsøk på å skremme bort bjørnen. Statens naturoppsyn (SNO) gjorde i den forbindelse også søk med helikopter i området.    

Fellingsforsøk i Saltdal og Grong  

I Saltdal kommune i Nordland ble det gjort flere fellingsforsøk i perioden 9. - 16. mai. Det var registrert at en hannbjørn hadde gjort skade øst i Saltdal i 2012, og denne overvintret i skadeområdet og ble sporet på snø i det samme området i slutten av april.

– DN ga fellingstillatelse på bjørnen for å hindre ytterligere skader kommende beitesesong, men SNO sitt personell lyktes ikke med å felle bjørnen, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN.

I Grong kommune i Nord-Trøndelag ble det gitt en fellingstillatelse 12. mai. Heller ikke her lyktes man med fellingsforsøket. Både i Saltdal og Grong gjorde mildvær og lite snø sporingsjobben vanskelig for SNO.

Ikke fellingsforsøk i andre områder

Allerede tidlig i februar gjorde DN en prioritering av områder hvor det var mest aktuelt å iverksette ekstraordinære uttak av bjørn. Dette for å følge opp rovviltforliket, og fordi lisensfellingen sist høst ikke ga tilfredsstillende resultat.

– Prioriteringene ble gjort på grunnlag av skader i 2012 og tidligere år, en vurdering av muligheten for å gjennomføre andre tiltak enn felling, hvor mange bjørner som er blitt felt i området tidligere og fremtidig skadepotensial, sier Vangen.

I tillegg til områder vest for E6 i Nord-Trøndelag, ble to områder i Nordland (Rana og Hattfjelldal) og grenseområdet Oppland/Hedmark prioritert for uttak. Med unntak av fellingstillatelsen som ble gitt i Nord-Trøndelag, ble det ikke gjort forsøk på felling i de andre områdene. Dette skyldes manglende observasjoner av spor etter bjørn i området.

Flest bjørn i prioriterte områder

Figuren viseret geografisk midtpunkt for DNA-prøvene fra bjørnene som ble registrert i 2012. Hanner er vist som blå punkt, og binner er vist som røde punkt (totalt 123 bjørner). Alle døde bjørner i Norge i 2012 er markert med kryss og kommer i tillegg (toSom kartet fra Rovdata viser, er de fleste bjørnene registrert kun innenfor de prioriterte bjørneområdene. Det gjelder 80 av totalt 137 bjørner. 17 bjørner er registrert både innenfor og utenfor bjørneområdene. 40 bjørner er registrert kun utenfor de prioriterte bjørneområdene, og ti av disse ble felt i løpet av 2012.

Det er en liten nedgang i antall bjørner registrert utenfor de prioriterte områdene i forhold til i 2011, da 34 bjørn ble registrert (etter at antall felte bjørner er trukket fra). Noen av forvaltningsområdene for bjørn er imidlertid justert i 2012, slik at tallene er ikke helt sammenlignbare.

Fylkesmennene overtar 1. juni

Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndighet til å iverksette skadefellingstillatelser på bjørn, etter en kvote fastsatt av rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning. Skadefelling kan iverksettes etter akutte skader på husdyr eller tamrein.

Stortingets rovviltforlik presiserer at ulike virkemidler er aktuelle, avhengig av om det dreier seg om prioriterte beiteområder eller områder hvor ynglende rovvilt har prioritet. I de områdene rovviltnemndene har prioritert til bjørn skal forebyggende tiltak vektlegges, for eksempel tidligere nedsanking av sau og rovviltavvisende gjerder, for å hindre at dyr på beite går tapt.

– Reduksjonen i antall bjørn fra 2011 til 2012 er størst innenfor de prioriterte bjørneområdene. For å sikre at bestandsmålet nås innen rimelig tid, må fylkesmennene derfor være svært restriktive med å felle bjørn innenfor disse områdene, sier Vangen.

Oppdatert: 30.05.2013