Søknader om skadefelling sendes nå fylkesmannen


Gaupe
Gaupe skjuler seg i tett vegetasjon
© Lars Gangås
Oppdatert: 31.05.2013

Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndigheten til å iverksette skadefellinger dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovvilt gjør skade på husdyr eller tamrein.

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for rovvilt som kan gis i perioden fram til 15. februar 2014. Det er fylkesmennene som administrer kvoter for betingede fellingstillatelser.

I de regioner hvor bestandsmålet er oppnådd har rovviltnemndene fastsatt betingede fellingskvoter. DN har fastsatt kvote for de regioner og arter der det nasjonale bestandsmålet ikke er nådd. Dette gjelder for gaupe i region 5 - Hedmark og region 7 - Nordland, hvor bestanden ligger like under bestandsmålet. Når det gjelder brunbjørn har ingen av regionene med mål om ynglinger av bjørn oppnådd målet.

– De siste årene har det vært en reduksjon i antall bjørn registrert i Norge. I 2012 ble det beregnet at 6 binner fikk ungekull. Det er fortsatt langt igjen til bestandsmålet på 13 årlige ungekull, sier direktør Janne Sollie i DN.

Ved akutte skadesituasjoner

Dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovdyr gjør skade på husdyr eller tamrein, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort. Slike betingede tillatelser blir gitt for å forhindre og forebygge at gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv gjør skade på husdyr og tamrein.

- Innenfor prioriterte bjørneområder er det viktig at fylkemennene gjør grundige vurderinger ved søknader om felling og vurderer alternative løsninger. For at vi skal oppnå bestandsmålet for bjørn må fylkesmennene være svært restriktive med å felle bjørn innenfor de prioriterte bjørneområdene, sier Janne Sollie.

 Alle tillatelser eller avslag på søknader om skadefelling legges fortløpende ut på Rovviltportalen, se
”Søk i fellingsvedtak”.

 

Oversikt over antall betingede fellingstillatelser

   Gaupe    Jerv     Ulv    Bjørn 
Region 1 - Vestlandet   4 4 3 2
Region 2 - Buskerud/Aust-Agder/Telemark/Vestfold  2 1  2  1
Region 3 - Oppland  2  4  4  2
Region 4 - Oslo/Aksershus/Østfold  2  1  4*  1
Region 5 - Hedmark  2  4  4*  3**
Region 6 - Midt-Norge  4  5 2  3**
Region 7 - Nordland  3  4  2  2**
Region 8 - Troms og Finnmark  6  15  3  4**

 * Betinget skadefellingstillatelse på til sammen 4 ulver for region 4 og 5.

** Kvotene for betingede fellingstillatelser gjelder i perioden fra 01.06.2013 til 15.10.2013.

 

Oppdatert: 31.05.2013