Felte over 100 jerver


Jerv
Jerv
© Bård Bredesen/Naturarkivet
Oppdatert: 07.06.2013

Totalt 105 jerver er felt siden forrige beitesesong. Nå er vinterens og vårens ekstraordinære uttak avsluttet, og på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Statens naturoppsyn felt til sammen 43 jerver.

Jervebestanden lå fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige ungekull etter registreringssesongen 2012, til tross for at antallet som er felt ved lisensfelling og gjennom ekstraordinære uttak har økt de siste årene. Stortinget har slått fast at lisensfelling fortsatt skal være det viktigste virkemiddelet for å regulere bestanden, og lisensfellingen høsten 2012 gav god uttelling. Da ble til sammen 59 jerver felt, og dette er det høyeste antallet som noen gang er felt på lisens. 

Selv om det ble felt flere jerver enn tidligere av lisensjegere, vurderte direktoratet at det var behov for ytterligere uttak denne våren. Rovviltnemndene fattet vedtak om en lisensfellingskvote på til sammen 183 jerver for jaktåret 2012/2013. Region 8, Troms og Finnmark, har ligget betydelig over bestandsmålet på 10 ungekull de siste årene, og deres del av kvoten utgjorde 88 dyr.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har myndighet til å fatte vedtak om hvor og hvordan ekstraordinære uttak av jerv skal settes i gang. Slike vedtak skal fattes i nær dialog med de regionale rovviltnemndene, og gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Fortløpende vurderinger av uttak

I rovviltforliket er det presisert at miljøforvaltningen så langt det er mulig skal sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Slike ekstraordinære uttak skal så langt det er mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden (10. september – 15. februar).

– Når direktoratet skal vurdere ekstraordinære uttak av jerv gjør vi dette med utgangspunkt i størrelsen på bestanden i de enkelte rovviltregioner, informasjon fra SNO sine fortløpende registreringer av jerveaktivitet, skader jerv har forårsaket på sau og tamrein tidligere år og i henhold til den geografiske soneinndelingen i forvaltningsområdene, sier direktør Janne Sollie i DN.

I løpet av lisensfellingsperioden gjennomførte SNO ekstraordinære uttak av 20 jerver.

Færre hiuttak

På landsbasis følger SNO årlig opp 270 kjente hilokaliteter for jerv, og denne registreringen gir grunnlag for bestandsrapportering om antall årlige ungekull av jerv fra Rovdata som kommer 1. oktober hvert år.

– Etter at årets lisensfelling ble avsluttet, har vi bedt SNO om spesielt å følge opp alle lokaliteter i prioriterte beiteområder for raskt å vurdere hiuttak hvis det ynglet jerv der. I de aller fleste av disse lokalitetene har det ikke vært yngling i 2013, sier Sollie.

Ved SNOs oppfølgingen av disse hilokalitetene har det vist seg å være behov for å gjennomføre hiuttak også i år, men behovet for slike hiuttak har vært mindre enn i tidligere år. Det er gjennomført hiuttak ved fire hiplasser, - en lokalitet i Målselv kommune, en lokalitet i Rindal, og to i Engerdal kommune.

I tillegg er det gjort forsøk på hiuttak ved åtte lokaliteter. Ved fire av disse ble yngling avkreftet, og ved to tilfeller var det ikke mulig å få gjennomført uttaket pga vanskelige spor- eller værforhold, og i to tilfeller hadde jerven flyttet.

Til sammen 43 jerver er felt etter vedtak fattet av DN i løpet av vinteren og våren.

Indikerer nedgang i bestanden

I de siste tre årene er det registrert henholdsvis 66, 58 og 68 ungekull av jerv (2010, 2011 og 2012). Ut fra foreløpige tall for bestandsovervåkingen i 2013 er det registrert 33 kull på landsbasis, men sannsynligvis vil flere bli registrert i løpet av barmarkskontrollene som SNO gjennomfører i løpet av sommeren.

– Dette betyr at handlingsrommet for å gjennomføre hiuttak har vært mer begrenset denne våren. Tallene tyder på en nedgang i bestanden, og at vi nærmer oss bestandsmålet på 39 årlige ungekull, sier Sollie.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over bekreftede jervekull i Norge 1. oktober i år.

 

Oppdatert: 07.06.2013

Kontakt