18 bjørner kan felles i lisensjakta


Brunbjørn i skog
Brunbjørn i skog
© Erlend Hårberg
Oppdatert: 20.08.2013

Onsdag 21. august starter lisensfellingsperioden for bjørn. Miljødirektoratet åpner for felling av til sammen 14 bjørner i deler av Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Finnmark og Troms. I tillegg har rovviltnemnda i Oppland åpnet for felling av tre bjørner, og i regionen som omfatter Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder har åpnet for felling av en bjørn.

Ingen av regionene med et fastsatt bestandsmål for bjørn har nådd målet per i dag. I disse regionene vedtar Miljødirektoratet lisensfellingskvoten. Det åpnes i år for å felle fire bjørner i Hedmark, fire bjørner i Midt-Norge, to bjørner i Nordland og fire bjørner i Troms og Finnmark. I Oppland er det ikke mål om fast bjørnebestand, og rovviltnemnda har dermed myndighet til å sette kvoten. Nemnda i Oppland har åpnet for felling av tre bjørner, og nemnda i region 1 Sør-Norge har åpnet for felling av en bjørn.

– Det åpnes for en begrenset jakt på bjørn i høst, men innenfor områder som er prioritert for beitebruk, og som har skader forårsaket av bjørn. Vi åpner ikke for jakt innenfor de prioriterte bjørneområdene, og sikrer dermed at vi kan få en ønsket vekst i bestanden, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Så langt i år har det blitt felt to hannbjørner på skadefelling, en i Sør-Varanger i Finnmark og en i Ringebu kommune i Oppland.

Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 21. august til og med 15. oktober.

Bestandsmålene er ikke nådd

Gjennom rovviltforliket ble det bestemt at det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal reduseres fra 15 til 13 årlige ungekull. Det nasjonale målet er å ha en fast, reproduserende bestand av bjørn innenfor enkelte områder i fire av rovviltregionene i Norge. I region 5 Hedmark er det mål om tre ungekull årlig, region 6 Midt-Norge er det mål om tre, region 7 Nordland er det mål om ett ungekull og region 8 Troms og Finnmark er det mål om 6 ungekull av bjørn hvert år.

Basert på tall fra innsamlet DNA-materiale om kjønn og antall, og en modell for beregning av ungekull, er det estimert at seks kull ble født i Norge i 2012, det samme antallet som i 2011. Ingen av regionene har oppnådd bestandsmålet for brunbjørn.

De siste årene tyder DNA-materialet på at antall bjørner i har Norge går ned. Analysene identifiserte 137 ulike brunbjørner i 2012, 151 i 2011 og 166 bjørner i 2010. I perioden 2010-2012 var det også en nedgang på 45 prosent i registrerte bjørneskader på sau i Norge. Foreløpige tall fra 2013 tyder imidlertid på at antallet bjørneskader har økt noe sammenliknet med samme periode i fjor.

 - Selv om vi har registrert færre bjørn de siste årene må vi også ta hensyn til skadesituasjonen for sau hittil i år. Lisensfelling er et verktøy for å begrense skadeomfanget, sier Svarte.

Fellingen kan kun skje i områder hvor de regionale forvaltningsplanene sier at det ikke skal legges til rette for en fast bestand av bjørn. Dette er i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning, som ble understreket av Stortinget da det nye rovviltforliket ble vedtatt i juni 2011.

Felling i prioriterte beiteområder

Miljødirektoratet åpner for lisensfelling av til sammen 14 bjørner i disse regionene, men utenfor områdene i regionene hvor målet er å ha binner med ungekull.Felling vil i hovedsak omfatte hanner utenfor reproduksjonsområdene, og kvoten vurderes dermed ikke å være til skade for bestandens overlevelse.

Miljødirektoratet har mottatt anbefalinger om kvote fra rovviltnemndene i region 5-8, og fulgte anbefalingene i region 5, 6 og 7. I region 8 (Troms og Finnmark) har direktoratet valgt å åpne for felling av færre bjørner enn foreslått fra nemnda. Bakgrunnen for dette er at det fortsatt skal være en økning av bjørnebestanden i områdene hvor det er mål om å ha binner med ungekull. Skadene på sau har gått ned i region 8 som helhet og skadeomfanget på sau og tamrein er relativt sett begrenset. I tillegg ble en bjørn felt i Sør-Varanger i mai i år.


 
Kart over forvaltningsområder for bjørn

Bli en bedre bjørnejeger

Stortingets rovdyrforlik fra 2011 presiserer at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet for å regulere bestanden av rovviltartene i Norge. Selv om dette er syvende året hvor det åpnes for lisensfelling av bjørn, har man i mange områder begrenset erfaring med denne typen jakt.

Miljødirektoratet og Norges jeger- og fiskerforbund har derfor utarbeidet et teoretisk e-læringskurs for bjørnejegere. Formålet med dette kurset er å øke interessen for bjørnejakt og styrke kunnskapen om jaktformen. Det er et frivillig tilbud, men alle lisensjegere oppfordres til å gjennomføre dette kurset.

For å bidra til human jakt og jegernes sikkerhet er det i tillegg utviklet en skyteprøve for bjørnejegere. Skyteprøven kan avlegges istedenfor den ordinære skyteprøven for storviltjegere.

 

Lenker til aktuelle nettsteder:

Oppdatert: 20.08.2013