Jerven nær bestandsmålet


Jervetispe med unge løper på snø
Jervekull fordelt i landet. Blått område indikerer forvaltningsområde for jerv. Røde trekanter anviser gjennomførte hiuttak
© Jon M Arnemo
Oppdatert: 08.10.2013

44 ungekull av jerv er registrert i år, viser en ny rapport fra Rovdata. Det er en betydelig nedgang fra fjorårets 68 registrerte kull. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull i Norge, som betyr at 39 hunnjerv skal føde unger hvert år.

Til tross for at antall kull har gått betydelig ned, vil myndighetsforholdet forbli uendret. Det betyr at alle rovviltnemnder beholder sin myndighet til å fatte fellingsvedtak på jerv.

– Gjennom flere år har forvaltningen målrettet tatt ut jerv gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak. I områder der man har ligget betydelig over bestandsmålet, og har hatt mye skader på husdyr og tamrein, har vi fattet vedtak om ekstraordinære uttak, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Det innebærer blant annet hiuttak, der både mor og unger blir avlivet. I 2013 ble det gjort fire slike uttak, slik at netto antall ungekull er på 40.

Finnmark uten registrerte ynglinger

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fordelt på åtte regioner. Rovviltnemnda for den enkelte region avgjør i sin forvaltningsplan hvordan bestandsmålet fordeles, med unntak av i region 8 – Troms og Finnmark. Der har Stortinget vedtatt at minst tre av ti årlige ungekull skal fødes i Finnmark.

 Dette er den regionen med størst nedgang i antall fødte ungekull. I fjor ble det registrert 28 ungekull, hvorav ti var i Finnmark. I år ble det registrert totalt elleve ynglinger, men ingen av disse i var i Finnmark. Det betyr at region 8 ikke har oppnådd det vedtatte bestandsmålet for 2013. Heller ikke region 7 Nordland, hvor det er registrert ni valpekull i 2013, har oppnådd sitt bestandsmål på ti årlige valpekull av jerv. 

Begrenset handlingsrom

Over flere år har jervebestanden ligget over det fastsatte nasjonale bestandsmålet.  Det har gitt forvaltningen et relativt stort handlingsrom, både med tanke på lisensfelling og skadefelling. Også i 2013 har forvaltningen gjennomført såkalte ekstraordinære uttak, i hovedsak i prioriterte beiteområder. Ved fire tilfeller ble det gjort hiuttak, hvor tispe og/eller unger ble tatt ut, og til sammen er 43 jerver felt etter vedtak fattet av Miljødirektoratet

– Når vi nå er så nært bestandsmålet vil vi ha mindre handlingsrom for felling og uttak, sier Svarte.

 

Ynglinger av jerv med hiuttak 2013

 

 

 

 

 

Oppdatert: 08.10.2013

Kontakt
Marit Gystøl TLF: 995 19 027