Utsatt søknadsfrist om FKT i enkelte fylker


Foring av rein på Finnmarksvidda
Foring av rein på Finnmarksvidda
© Susanne K Hanssen
Oppdatert: 14.01.2014

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar, men enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist. Se mer informasjon på fylkesmannens nettsider. Søknader om FKT sendes inn via Miljødirektoratets Elektroniske søknadssenter.

Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på husdyr og tamrein og dempe mulig konflikter. Hvert år bevilges det betydelige midler til slike tiltak. Privatpersoner, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til tiltak.

Søknadsfristen er 15. januar, men enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist. Se mer informasjon på fylkesmannens nettsider eller ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke for spørsmål om utvidet frist.

Gå til Elektronisk søknadssenter
Se fylkesmannens nettsider om frist for innsending av søknad i ditt fylke

Hva kan en søke støtte til?

Hvilke tiltak som støttes er beskrevet i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013. Kunnskap om hvilke forebyggende tiltak som har effekt har økt de siste årene. Forskriften er tilpasset denne kunnskapen og sikrer også at behandlingen skjer innenfor statens økonomiregelverk.

Les mer om forebyggende og konfliktdempende tiltak
Gå til
Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (lovdata) 

Rovviltnemnda ansvarlig for fordeling av midler i sin region

I hver forvaltningsregion er det rovviltnemnda som har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt, herunder også å fordele midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i sin region.
Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen for regionen utarbeide retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i henhold til regelverket. Hovedhensikten er å bidra til en langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor regionen, som kan gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt.

 

Oppdatert: 14.01.2014

Kontakt