Økte erstatninger for tap av tamrein


23 000 reinsdyr ble erstattet som tapt til rovvilt i reindriftsåret 2012/2013.
23 000 reinsdyr ble erstattet som tapt til rovvilt i reindriftsåret 2012/2013.
© Susanne Hanssen.
Oppdatert: 28.01.2014

Flere dokumenterte tap av tamrein, ga økte utbetalinger av rovvilterstatninger i fjor. I alt ble det gitt erstatning for 23 000 reinsdyr.

517 reineiere fikk i reindriftsåret 2012/2013 erstatning for tamrein som man antar er tatt av rovdyr. Tallet på erstattede dyr har økt fra 19 000 til 23 000. I alt ble det utbetalt 73 millioner kroner i erstatninger, omtrent fire millioner kroner mer enn året før.

– Økningen i erstatningsutbetalinger kan i stor grad tilskrives økt dokumentasjon av rovviltskade på rein i reinbeiteområder i deler av Finnmark og Nordland, sier seksjonssjef Terje Bø i Miljødirektoratet.

Flere dokumenterte tap

Det viktigste beslutningsgrunnlaget ved utmåling av erstatning, er antall kadavre som er dokumentert tatt av rovdyr. I tillegg erstattes det en betydelig mengde rein fordi det vurderes som overveiende sannsynlig at rovdyr er årsaken til at dyrene er tapt. Siste reindriftsår er flere rein enn før dokumentert tatt av rovvilt.

– I reindriftsåret er rundt 1 500 døde reinsdyr funnet, undersøkt og dokumentert drept av fredet rovvilt. Dette er nesten en dobling i antall dokumenterte skader fra året før, da 860 rein fikk påvist rovviltskade, sier Terje Bø.

Økningen i dokumenterte skader er størst i Vest-Finnmark og deler av Nordland, men trenden gjelder også i flere fylker.

Antall rein erstattet fordelt på skadevolder. Klikk på figuren for større versjon.

Skadeomfanget varier

Reindriften er en beitenæring som påvirkes av mange faktorer. Tapet av dyr vil derfor variere fra år til år. Dette viser også tidligere års tapshistorikk.

For reindriftsåret 2012/2013 kan det meste av økningen i antall rein erstattet tilskrives til reinområder i Nordland og Finnmark. I de øvrige områdene er det mindre variasjoner i antall dyr som er erstattet, og variasjonene kan i stor grad tilskrives naturlige svingninger i tapssituasjonen.

Gaupe og jerv gjør mest skade

Selv om det er registrert en økning i antall rein erstattet tapt til kongeørn, er det gaupe og jerv som står for den største andelen av rovviltskadene. I fjor, som de foregående årene, utbetales det derfor flest erstatninger for dyr tapt til gaupe og jerv. Antallet skader som er dokumentert forårsaket av jerv og gaupe, har også økt i antall siste året.

Mer informasjon om kadaverfunn og erstatningsoppgjøret for tamrein tapt til rovvilt er tilgjengelig på nettsiden www.rovbase.no. Her finnes informasjon om erstatning for tamrein tapt til rovvilt både for reindriftsåret 2012/2013 og tidligere år, i tillegg kan du finne opplysninger for landet som helhet, på fylkesnivå, eller for den enkelte kommune.

Oppdatert: 28.01.2014