27 jerver felt så langt i lisensperioden


Jervespor Lars Gangås web
Jervespor Lars Gangås web
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 30.01.2014

To uker før lisensfellingen av jerv avsluttes, er det felt 27 jerver i Norge. Miljødirektoratet vil etter endt lisensfelling gjøre en helhetlig vurdering av om det er behov for ekstraordinære uttak i 2014.

Lisensfellingsperioden for jerv startet 10. september og avsluttes 15. februar. Jaktperioden er fastsatt for å unngå yngletida, slik at man i størst mulig grad unngår å felle mordyr med unger som ikke klarer seg alene. Lisensfelling av jerv er en skademotivert felling av et bestemt antall individer som utføres for å begrense skade på husdyr og tamrein.

Over flere år har jervebestanden ligget over det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ungekull. Fordi bestanden har vært stor, har miljøforvaltningen gjort store uttak av jerv de siste årene. De siste tre årene er det til sammen felt 311 jerver i Norge.

De store uttakene har gitt en nedgang i jervebestanden. I 2013 ble det registrert 44 ungekull av jerv her til lands. Fire av kullene ble tatt ut ved hiuttak hvor mor og unger ble avlivet. Dette førte til at det før beitesesongen 2013 var registrert 40 ungekull av jerv. Dermed er vi nå svært nær det vedtatte bestandsmålet, slik at handlingsrommet for å gjennomføre uttak i regi av miljøforvaltningen er begrenset.

Den 15.februar overføres myndigheten til å fatte vedtak om skadefelling til Miljødirektoratet. Søknader om skadefelling skal etter denne dato sendes Miljødirektoratet.

Etter endt lisensfelling vil Miljødirektoratet gjøre en helhetlig vurdering av behovet for eventuelle ekstraordinære uttak.

Oppdatert: 30.01.2014

Kontakt
Marit Gystøl Rådgiver
TLF: 995 19 027