37 jerver felt i lisensjakta


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 18.02.2014

Ved lisensjaktas avslutning 15. februar er det felt i alt 37 jerv i Norge. Bestandssituasjonen tilsier at handlingsrommet for ytterligere uttak er betydelig mindre enn tidligere år.

Lisensfellingen på jerv ble avsluttet den 15.februar. Det ble felt i alt 37 jerver, og 19 av disse var hunndyr. Omtrent halvparten ble skutt innenfor områder med mål om yngling av jerv. Den totale kvoten for tillatte felte dyr var 145 dyr. Under lisensfellingsperioden i 2012/2013 ble det totalt felt 57 jerver på lisens.

–  Relativt store uttak de siste årene kombinert med stedvise høye kvoter gjør at det er naturlig med en viss differanse mellom totalkvoten og antall felte dyr. Samtidig tror vi at det fortsatt er potensiale til å jobbe videre med gjøre lisensjakta mer effektiv, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.


Høye kvoter

Den totale bestanden av jerv i Norge ble estimert til omkring 350 individer i 2013. Ved hjelp av DNA-sporing har Rovdata identifisert 313 ulike voksne individer i Norge. Noen av disse har også deler av sitt leveområde i naboland. Som tidligere år er det en differanse mellom vedtatte kvoter og skutt jerv. Totalkvoten for lisensfelling av jerv ble satt til 145 for vinteren 2013/2014. Rovviltnemdene har fastsatt kvoter for hver sin region. I områder uten mål om reproduserende bestand vil kvotene oftest ikke være begrensende. Slike høye kvoter utenfor områder med mål om yngling medfører også at det fattes vedtak om felling av jerv som i realiteten ikke befinner seg i dette området, og som man dermed ikke kan forvente blir felt. Vedtatte kvoter vil derfor ikke gi et realistisk bilde av hva som forventes felt på lisensfelling eller ved ekstraordinære uttak.

 

Fortløpende vurderinger av ekstraordinære uttak

I ynglefredningsperioden fra 16. februar til 31. mai er det Miljødirektoratet som har myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av jerv. I denne perioden tas det ekstra hensyn ved en eventuell felling slik at man ikke avliver hunndyr som har valper. Små valper er ikke i stand til å overleve uten mordyret.

Etter flere år med en bestand som har ligget godt over bestandsmålet, er det nå en bestand som ligger nesten på Stortingets fastsatte mål om 39 årlige ungekull. I 2013 ble det registrert 40 jervehi, i tillegg til at fire hiuttak ble gjennomført før beitesesongen. Ettersom bestanden har vært stor, har miljøforvaltningen gjort store uttak av jerv de siste årene, både av enkeltdyr og ved hiuttak. De siste tre årene er det til sammen felt 311 jerver i Norge.

–   Når bestanden av jerv er nært bestandsmålet, er handlingsrommet for ytterligere uttak av jerv betydelig mindre enn tidligere år. Vi vil nå og utover våren vurdere ekstraordinære uttak av jerv etter dialog med de regionale rovviltnemndene, sier Ellen Hambro.

Når Miljødirektoratet skal fatte vedtak om ekstraordinære uttak må vi vurdere bestandssituasjonen, rovviltnemndenes prioriteringer, kunnskap om fordeling og tetthet av jerv, dokumenterte skader fra beitesesongen 2013 og skadehistorikk fra tidligere år. Områder som er prioritert til beitedyr vil bli prioritert for uttak når bestandssituasjonen tillater det.


Fortsatt fokus på opplæring

Stortinget har slått fast at lisensjakta skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden i Norge, og vi er derfor avhengige av dyktige og interesserte jegere.

– Jakt på jerv kan være svært utfordrende. Vi ser at tiltak vi har satt i gang for å motivere jegere og øke kompetansen har bidratt til at jakta har blitt mer effektiv i flere områder, så dette vil vi fortsette med, sier Hambro.

Jakt og fiskesentret til Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) gjennomfører derfor med støtte fra Miljødirektoratet, opplæring i lisensfelling av jerv. I tillegg gjennomføres det prosjekter og kurs rundt om kring i landet for å motivere for økt deltagelse. For mer informasjon om kurs og opplæring kan man gå inn på hjemmesiden til Jakt og fiskesentret.

 

For mer informasjon om felte jerver under årets lisensfelling se www.rovbase.no

Gå til NJFF sine nettsider for mer informasjon om NJFFs opplæring om jakt på jerv

 

 

Oppdatert: 18.02.2014