Forslag til erstatningsforskrift oversendt departementet


Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
© Kim Abel, Naturarkivet.
Oppdatert: 07.03.2014

Miljødirektoratet har nå sendt sitt forslag til ny forskrift om husdyrerstatning til Klima- og miljødepartementet. Forslaget inneholder enkelte endringer etter høring.

Direktoratet sendte et forslag til ny forskrift på høring i oktober 2013. Forslaget var en revidering av den gjeldende ordningen, og innebar kun endringer i enkelte bestemmelser i forskrift og retningslinjer. Revideringen ble satt i gang på oppdrag fra departementet, etter at et ekspertutvalg i 2011 pekte på flere tiltak som de mente burde gjennomføres, i påvente av en mulig framtidig omlegging av erstatningsordningen.

– Det forslaget som Miljødirektoratet sendte på høring tok sikte på å ivareta ekspertutvalgets forslag til regelendringer som skulle gi en tydeligere og god erstatningsordning, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Mange innspill

Det kom inn totalt 47 høringsuttalelser fra næringsorganisasjoner, faglag, fylkesmenn, rovviltnemnder og andre interesserte parter.

På flere punkter har Miljødirektoratet tatt hensyn til innspill som har kommet. For eksempel var argumentasjon som ble fremsatt om foreslåtte endringer i beregning av normaltap både velbegrunnet og relevant, slik at direktoratet har valgt å opprettholde den gjeldende ordningen.

Direktoratet foreslo også en ny bestemmelse i forskriften vedrørende sannsynliggjøring av rovvilttap. Innspillene har vist at hensikten med bestemmelsen ikke var godt nok tydeliggjort, slik at intensjonen ble misforstått. Dette har direktoratet forsøkt å klargjøre ved å endre den foreslåtte bestemmelsen til to separate bestemmelser i den reviderte forskriften.

Generelle betraktninger

På andre punkter opprettholder Miljødirektoratet sine opprinnelige forslag. Dette gjelder blant annet en henvisning til en dom fra Høyesterett som klargjør dyreeiers aktsomhetsplikt. At henvisningen til dommen var tatt med i direktoratets høringsforslag, fikk både positive og negative reaksjoner.

– Mange betraktninger og synspunkter i høringen har vært av generell karakter. Mange har også kommentert bestemmelser som ikke ble foreslått endret i høringsforslaget. Vi har ikke gjort en grundig vurdering og oppsummering av disse, fordi de ligger utenfor oppdraget fra departementet, sier Yngve Svarte.

Direktoratets reviderte forskriftsforslag er sendt til Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for å fastsette forskriften. Fastsettelse av endelig forskrift vil trolig skje før beitesesongen 2014.

Alle høringsinnspill ligger tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider.

Oppdatert: 07.03.2014