70 gauper felt under kvotejakta


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 03.04.2014

70 av totalkvoten på 79 dyr ble felt i løpet av årets kvotejakt på gaupe, og fellingstallene har gått vesentlig ned de siste tre årene. Samtidig er bestanden redusert, og den ligger nå under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.

I perioden 2006-2011 opplevde vi en kraftig økning i antall felte gauper, og toppen ble nådd i 2011 da 137 dyr ble felt. De siste tre årene har fellingstallene ligget mellom 70 og 80 gauper.

Rovviltnemndene i regionene 2, 3, 6 og 8 fastsatte kvoter for jakt på gaupe inneværende år. Kvoten i region 6 ble påklaget, og deretter satt av Klima- og miljødepartementet etter at departementet delvis hadde tatt klager til følge.

Ba om ikke å åpne for jakt

I region 4 og 7 ble kvoten satt av Miljødirektoratet etter anmodning fra rovviltnemndene. Bakgrunnen var at de to regionene ikke hadde nådd bestandsmålet. I region 5, hvor bestandsmålet heller ikke er oppnådd, anmodet nemnda Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt.

Totalt ble det åpnet for å felle 79 gauper fra 1. februar, da kvotejakta startet. Inntil 32 av disse kunne være voksne hunngauper. Da jakta ble avsluttet 31. mars, var 70 dyr felt i forbindelse med kvotejakt eller annen avgang som er medregnet i kvoten. 23 av disse var voksne hunngauper.

Region Kvote Felt
1 - Vest Norge * 0 1
2 - Sør-Norge 30 (12) 28 (11)
3 - Oppland 11 (4) 11 (2)
4 - Oslo/Akershus/Østfold 1 (1) 0
5 - Hedmark 0  
6 - Midt-Norge 11 (4) 7 (2)
7 - Nordland 13 (4) 12 (4)
8 - Troms og Finnmark 13 (7) 11 (4)
Totalt 79 (32) 70 (23)

* kvotefri jakt, (antall voksne hunndyr tillat felt/felt av kvoten)

Bestand på vei ned

Høye uttak av gaupe siden 2009 har medført at bestanden er på vei ned. Den har gått fra 92 familiegrupper i 2009 til 59 familiegrupper før jakt i 2013. Nedgangen skyldes i hovedsak høye uttak i den samme perioden. Dette har vært nødvendig for å komme ned på det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

– Estimert bestand før jakt i 2013 tilsier at uttakene i årene fremover må være lavere enn de siste årene for å holde bestanden på det nasjonalt fastsatte bestandsmålet. Samtidig har uttakene medvirket til at dokumenterte skader på sau forårsaket av gaupe har gått ned siden 2009, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Redusere og forhindre skader

Kvotejakten er ikke bare et virkemiddel for å regulere bestanden i forhold til det nasjonale bestandsmålet, men har også som formål å redusere og forhindre skader. Områdeavgrensing av kvotene er derfor svært viktig for å hindre skader i områder prioritert for beitedyr, og for å nå målene for antall familiegrupper innenfor de enkelte regionene.

Effekten av årets jakt vil ikke vises før Rovdata rapporterer et minimumstall for familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i mai 2015. Effektene av fjorårets jakt vil vises ved Rovdatas rapportering i mai i år.

Kvoter og felte gauper 1998-2014

Oversikt i Rovbasen

Få oversikt over skutte gauper i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2014. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Gå til www.rovbase.no  

For mer informasjon om kvotejakt i ditt fylke, se informasjon på fylkesmannens nettsider

Les mer om gaupe og kvotejakt på www.rovviltportalen.no

For informasjon om overvåking og bestandssituasjonen for gaupe, se www.rovdata.no

Oppdatert: 03.04.2014