Vil forebygge rovdyrskader


Bjørn beiter John Linnell
Bjørn beiter John Linnell
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 30.05.2014

Fra 1. juni har fylkesmennene myndighet til å iverksette skadefelling når rovdyr skader husdyr eller tamrein. Såkalte betingede fellingstillatelser bidrar til raske beslutninger.

De betingede tillatelsene blir gitt av rovviltnemndene og Miljødirektoratet ved starten av beitesesongen. Tillatelsene setter kvoter for hvor mange rovdyr som kan felles i hver rovviltregion dersom det oppstår en akutt skadesituasjon. I slike tilfeller kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi klarsignal til felling. Når et rovdyr er felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort.

Rovviltnemndene har nå fastsatt hvor mange tillatelser som blir gitt for de artene og i de regionene der rovdyrbestandene ligger på eller over det bestandsmålet som Stortinget har satt. Miljødirektoratet har gjort det samme i regioner hvor bestandene ligger lavere enn målet.

Tillatelsene som nå er gitt, skal sikre en rask og effektiv saksbehandling når skader oppstår.

– Når det er satt kvoter på forhånd, kan fylkesmennene i mange tilfeller gi fellingstillatelse på svært kort tid dersom det oppstår en skadesituasjon. En gjennomgang i Hedmark sommeren 2012 viste for eksempel en gjennomsnittlig behandlingstid på to timer og femten minutter for søknader om felling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

 

Kvoter for bjørn og gaupe

I år har Miljødirektoratet satt kvoter for bjørn i Hedmark (region 5), Midt-Norge (region 6), Nordland (region 7) og Troms og Finnmark (region 8). Her kan det i alt felles seks bjørner som gjør skade i perioden 1. juni til 15. oktober.

For gaupe har Miljødirektoratet fastsatt kvoter i region 4 (Øst-Norge), region 5 (Hedmark) og region 7 (Nordland). Kvoten er til sammen på sju gauper i perioden 1. juni til 15. februar.

I de øvrige regionene, og for de andre rovviltartene, er det rovviltnemndene som har gitt kvoter.

– De fastsatte kvotene innebærer på ingen måte at det automatisk skal felles rovdyr i Norge. Dette er betingede tillatelser som kun kan tre i kraft dersom det oppstår en akutt skadesituasjon. Kvotene er vurdert som forsvarlige innenfor rammene av Stortingets bestandsmål, sier Ellen Hambro.

 

Nasjonal bjørnekvote

Det nasjonale målet som Stortinget har satt, er at det skal fødes 13 bjørnekull i Norge hvert år innenfor enkelte områder i fire av rovviltregionene. I Hedmark er målet tre ungekull årlig, Midt-Norges mål er også tre, Nordland har mål om ett ungekull, mens målet er seks kull i Troms og Finnmark.

Beregninger basert på analyser av DNA-materiale anslår det ble født sju ungekull i Norge i 2013, som altså er færre enn Stortingets målsetning.

I vår har Miljødirektoratet likevel iverksatt ekstraordinær felling av bjørn i flere områder, og til sammen er seks bjørner felt siden 1. mai. Tre av dyrene er skutt i Nordland, et i Finnmark og to i Oppland. Alle bjørnene er felt i prioriterte beiteområder, eller i områder som har hatt en vedvarende skadehistorikk og hvor direktoratet har vurdert at skadepotensialet for sau og tamrein er stort. Dette er i tråd med rovviltforliket fra 2011 og den geografiske differensieringen som Stortinget har vedtatt.

– Kvoten på kun seks betingede fellingstillatelser for bjørn er satt på bakgrunn av at det nasjonale bestandsmålet ikke er nådd, og den avgangen av bjørn som allerede har vært. Kvoten er ikke fordelt på de ulike rovviltregionene, men forvaltes som en nasjonal kvote, sier miljødirektøren.

 

Sju gauper

Når det gjelder gaupe er det nasjonale bestandsmålet 65 årlige familiegrupper. I 2013 ble det registrert totalt 59 familiegrupper i Norge, noe som tilsvarer om lag 350 individer.

I rovviltregionene Østfold, Akershus og Oslo (region 4), Hedmark (region 5) og Nordland (region 7) ligger gaupebestanden under bestandsmålet slik at det er Miljødirektoratet som har fastsatt fellingskvote på totalt sju gauper.

Forvaltningsregion

Nasjonalt bestandsmål

Gjennomsnitt
  2011-2013 (familegrupper)

Kvote   skadefelling

Region 4 – Østfold, Akershus og Oslo

6

4

2

Region 5 – Hedmark

10

8

2

Region 7 – Nordland

10

9

3

Tabell 1. Fordeling av kvoter fastsatt av Miljødirektoratet.

 

Målrettede uttak av jerv

For ulv og jerv er det rovviltnemndene som fastsetter kvoter for betingede fellingstillatelser fordi antall dyr er høyere enn det målet Stortinget har satt. I løpet av våren har Miljødirektoratet gjort en rekke tiltak knyttet til jerv og ulv, som en oppfølging av Stortingets rovviltforlik.

Stortingets bestandsmål er at det årlig skal fødes 39 ungekull av jerv i Norge. I 2013 ble det totalt registrert 44 jervekull.

I løpet av vinteren og våren har direktoratet ved Statens naturoppsyn registrert jervehi på oppdrag fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt som Rovdata har ansvaret for. På bakgrunn av registreringene, bestandsstørrelsen og kunnskap om tidligere skader på husdyr, har direktoratet gitt tillatelse til felling av til sammen 45 jerver siden 15. februar. 13 av dem er avlivet i såkalte hiuttak hvor mordyr og eventuelle valper hentes ut av hiet og avlives.

– Vi har over flere år gjennomført målrettede uttak av jerv i prioriterte beiteområder for å hindre skade på husdyr og tamrein. Siden 2006 har antall registrerte jerveskader gått betydelig ned, sier Ellen Hambro.

 

Ni ulver døde

Så langt i 2014 er det kjent at totalt ni ulver er skutt eller døde av andre årsaker i Norge. To er døde i ulykker, to er felt på lisensfelling, mens fem er felt etter tillatelse til skadefelling.

To av ulvene var et revirmarkerende par i Rendalen i Hedmark hvor Miljødirektoratet iverksatte felling for å hindre etablering utenfor forvaltningsområdet for ulv.

– I vår har direktoratet også vurdert det som hensiktsmessig å iverksette skadefellinger av ulv før dyr har gjort skade, og før beitesesongen er i gang for fullt. Dette har vi gjort med bakgrunn i kjent skadehistorikk, en registrert økning i ulveskadene i deler av landet de siste årene, og en forventning om at flere svenske ulver enn tidligere kan vandre til Norge i løpet av sommeren, avslutter Hambro.

Miljødirektoratet vurderer det som sannsynlig at unge ulver fra svenske revir fremover kan opptre i prioriterte beiteområder på norsk side, slik at risikoen for skader på beitedyr er stor også etter de gjennomførte skadefellingene.

 

Fakta:

Rovviltnemndene og Miljødirektoratet har fastsatt kvoter for betingede fellingstillatelser for rovdyr i årets beitesesong.

Rovviltnemndene fastsetter kvoter i de regionene og for de rovviltartene hvor bestanden er like stor eller større enn Stortingets fastsatte bestandsmål.

Miljødirektoratet fastsetter kvoter når bestandene er lavere enn bestandsmålene.

Betingede fellingstillatelser gis slik at det raskt kan settes i verk felling om rovdyr gjør skade på husdyr eller tamrein.

Ordningen administreres av fylkesmennene.

I år har Miljødirektoratet satt kvotene for bjørn til seks dyr, mens kvoten for gaupe er sju dyr.

 

Oppdatert: 30.05.2014

Kontakt
Marit Gystøl TLF: 995 19 027