Ni bjørner kan felles i lisensfellingsperioden


Naturarkivet Bård Bredesen
Naturarkivet Bård Bredesen
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 20.08.2014

Ni bjørner kan felles under høstens lisensfelling i Norge etter at rovviltnemnda i Oppland har fastsatt en kvote på to bjørner og Miljødirektoratet har fastsatt kvoter på til sammen sju bjørner i fire andre regioner.

Lisensfelling er en skademotivert felling og iverksettes for å forhindre framtidige skader på husdyr og tamrein. Lisensfelling kan kun iverksettes om det ikke truer bestandens overlevelse. Derfor åpner Miljødirektoratet bare for en begrenset felling i de områdene hvor det ikke er mål om å ha binner med ungekull. Felling vil derfor i hovedsak omfatte hanner som er i prioriterte beiteområder og på den måten sikrer man fortsatt vekst i bestanden mot bestandsmålet Stortinget har satt, samt at man reduserer forekomst av hannbjørn i prioriterte beiteområder.

Ikke grunnlag for større kvoter

Rovviltnemndene i region 5, 6, 7 og 8 anbefalte Miljødirektoratet å åpne for lisensfelling av totalt 18 bjørner.  Miljødirektoratet har fastsatt  en kvote for lisensfelling på til sammen sju bjørner i 2014 for rovviltregion 5 - Hedmark, region 6 - Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, region 7 – Nordland og region 8 - Troms og Finnmark.

 – Ut fra bestandssituasjonen, en betydelig nedgang i registrerte bjørneskader, avgang av bjørn og at man omtrent er på Stortingets fastsatte måltall for fordeling mellom binner og hannbjørner har vi ikke grunnlag for å iverksette lisensfelling for mer enn sju bjørner i 2014 i regionene 5, 6, 7 og 8. En kvote på sju bjørner anses ikke å skade bestandens overlevelse, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Så langt i 2014 er det en kjent avgang på ni bjørner (bare hannbjørner) i Norge, og alle ble felt i prioriterte beiteområder.

Bestandsmålet ikke nådd

Bestandsmålet for brunbjørn er 13 årlige ynglinger i Norge, og det Skandinaviske Bjørneprosjektet har beregnet at det i 2013 ble født 7 ungekull av bjørn i Norge. Bestandsmålene for brunbjørn i Norge er derfor ikke nådd.  Bestandssituasjonen for brunbjørn i Norge er dessuten sterkt påvirket av utviklingen i Sverige, som de siste 6 år har hatt en bestandsnedgang på 3,3 prosent.

Siden bestandsmålet for bjørn ikke er nådd er det Miljødirektoratet som avgjør om det skal iverksettes lisensfelling i de regionene hvor det er mål om å ha reproduserende bjørner. Rovviltregionene 1, 2, 3 og 4 har ikke fastsatt nasjonale mål, og kan selv avgjøre om det skal tillates lisensfelling i regionene. Region 4 – Oppland er den eneste av disse hvor den regionale rovviltnemnda har åpnet for lisensfelling i høst, med en kvote på to bjørner. 

 Avgang bjørn

Figur 1. Total avgang brunbjørn fra 2003 til 2013. Hittil i år (fra 1.april 2014 – 18.august 2014) er det felt ni bjørner på skadefelling.

Bjørneskadene betydelig redusert

Det er en markert nedgang i antall sau som er dokumentert tatt av rovvilt, og sau erstattet som drept av rovvilt de siste årene, og så langt i årets beitesesong er det registrert 134 sau eller lam som er dokumentert eller antatt tatt av bjørn. På samme tidspunkt i 2013 var det registrert 464 sau og lam som var tatt av bjørn. Siden 2007 har tapene gått ned med 30 prosent på landsbasis, mens antallet sau på beite har holdt seg relativt stabilt i samme periode.

 Skader bjørn 2013

Figur 2. Kart over dokumenterte og antatte skader (sau og lam) forårsaket av brunbjørn i perioden 01.11.2013 til 16.08.2014.

 

Se også Rovbase for oppdatert informasjon på husdyrskader, døde rovdyr og DNA-registreringer av rovdyr.

Les mer om den svenske bjørnestammen hos Naturvårdsverket

Oppdatert: 20.08.2014