Kan felle 87 gauper under årets kvotejakt


Gaupe
Gaupe som gjemmer seg i gresset
© Lars Gangås
Oppdatert: 30.01.2015

87 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

Rovviltnemndene i Sør-Norge, Oppland, Midt-Norge og Troms og Finnmark har fastsatt kvoter for jakt på gaupe.I Akershus, Østfold og Oslo samt Nordland, har Miljødirektoratet fastsatt kvoter etter anmodning fra rovviltnemndene i den enkelte region, med bakgrunn i at rovviltnemndene ikke har oppnådd de regionale fastsatte bestandsmål for sin region.

I Hedmark ba rovviltnemnda om at det ikke ble åpnet for kvotejakt på gaupe, og Miljødirektoratet har fulgt rovviltnemndas anmodning. Rovviltnemnda i Vest-Norge har fattet vedtak om kvotefri jakt i hele regionen.

Behandlet av Klima- og miljødepartmentet

Alle kvotevedtakene, bortsett fra vedtaket Troms og Finnmark, er påklaget. Klima- og miljødepartementet (KLD) er endelig klageinstans og har ikke tatt klagene til følge bortsett fra klagene i region 6 som er delvis tatt til følge. Vedtak eller klageavgjørelsene kan lastes ned på mijøvedtaksregisteret, se miljovedtak.no eller på
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/kvotejakt-gaupe-2015/id2365258/

Totalt er det åpnet for uttak av 87 gauper under årets kvotejakt. Maksimalt kan det felles 34 voksne hunndyr. Jakta stoppes om totalkvoten eller hunndyrkvoten fylles.

Ordinær jakt

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt på et bestemt antall individer hvor offentlig myndighet fastsetter kvote. Det skal særlig legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd, og om den har ressursbetydning. I tillegg skal det legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende område, og på den skade viltet gjør.

Gauper som felles under jakt og gauper som dør av andre årsaker undersøkes av Rovdata. Undersøkelsene gir blant annet viktig informasjon til jegere, myndigheter, forskning og allmenheten om alder på dyra, kjønn, reproduksjon og sykdommer.


Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2015

Region Maksimal hunndyr
kvote*
    Totalkvote          
1 - Vest-Norge   Kvotefri jakt
2 - Sør-Norge 15 35
3 - Oppland 3 9
4 - Oslo/Akershus/Østfold 1 2
5 - Hedmark   0
6 - Midt-Norge 7 25
7 - Nordland 3 6
8 - Troms og Finnmark 5 10
Totalt 34 87

*             Hunndyr, ett år eller eldre. Gjelder for hele regionen.

 

Følg uttaket i Rovbasen

Følg uttaket av gauper gjennom årets kvotejakt i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen "Døde rovdyr", hak av for "gaupe" og skriv dato fra 01.02.2015. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Gå til www.rovbase.no  

Last ned vedtak om kvotejakt på gaupe for den enkelte region på http://www.miljovedtak.no 

For informasjon om kvotejakt i ditt fylke, se informasjon på fylkesmannens nettsider

For informasjon om overvåking og bestandssituasjonen for gaupe, se www.rovdata.no

Oppdatert: 30.01.2015