Reduserte rovviltskader i 2014


Kadaverdokumentasjon i Susendalen
Kadaverdokumentasjon i Susendalen
© Vegard Pedersen
Oppdatert: 13.03.2015

Langt færre sauebruk søkte erstatning for tap av sau til rovvilt i 2014 sammenlignet med året før. Antall dyr som ble erstattet, ble også kraftig redusert.

Tallene for erstatningsoppgjøret for tap av sau til rovvilt i 2014 er nå tilgjengelig på rovbase.no. 2040 sauebruk søkte erstatning fordi bøndene mente sauer var tatt av rovdyr i 2013. Året etter var antallet redusert til 1681 bruk. Reduksjonen er på omtrent 18 prosent.

Selv om det i enkelte områder fortsatt oppstår skader i større omfang, er det registrert en stor reduksjon i det tallet på dyr som er tapt til rovdyr.

- Gledelig nedgang

For de som søkte erstatning var det totale tapet på beite omtrent 10 300 sauer og 45 500 lam i 2013, mens totaltapet var redusert til drøyt 8200 sauer og 37 200 lam i fjor. Av dette ble det erstattet omtrent 5500 sauer og 25 600 lam tapt til rovvilt i 2013 og omtrent 3900 sau og 19 500 lam som tapt til rovvilt i 2014. Det er fylkesmannen som behandler søknader om erstatning.

- Tallene for beitesesongen 2014 tyder på at forvaltningstiltak har ført til reduserte skader. Det er en gledelig utvikling som er i tråd med Stortingets mål om reduserte tap, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Våren 2014 gjennomførte Miljødirektoratet blant andre tiltak en del ekstraordinære uttak av rovvilt som til sammen har hatt en skadereduserende effekt.

Stortinget har fastsatt en todelt målsetting som innebærer å bevare rovviltbestander slik at vi oppnår nasjonale mål for bestandsstørrelsene samtidig som skadene holdes på et lavest mulig nivå. Skadeomfanget på sau på utmarksbeite er derfor viktig for å kunne vurdere om målet om tapsreduksjoner nås.

Forvaltningsplaner gir rammer

Rovviltartene er ikke jevnt fordelt over landet. De regionale rovviltnemndene fastsetter i sine forvaltningsplaner hvor sauedrift skal prioriteres, og hvor målene for rovviltbestandene skal oppnås. Skadeomfanget varierer rundt i landet og over år. De varierer som følge av en lang rekke forhold, blant annet tettheten på rovvilt i et område, og hvordan forebyggende tiltak og fellingstiltak prioriteres.

Sau på utmarksbeite utsettes for en rekke ulike tapsårsaker. Tap som er forårsaket av rovviltartene bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn skal erstattes. Det utbetales ikke erstatning for andre tapsårsaker som for eksempel rødrev, kråkefugl, sykdommer og ulykker. Den delen av tapet som et sauebruk må regne med til slike årsaker kalles «normaltap». «Normaltapet» varierer i forhold til hvor man er i landet, og mellom enkeltbrukere.


SNO dokumenterer skader

Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, bekreftet i 2014 at det var rovvilt som var skadevolderen for et betydelig antall sauer og lam.

- Hoveddelen av skadene i Norge skyldes jerv og gaupe, og den dokumentasjonen som samles inn om skadevolderne er en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget når erstatningssaker avgjøres, sier Ellen Hambro.

Tapsomfang og skadeomfang som kan knyttes til rovvilt er også viktig når Miljødirektoratet vurderer nye tiltak i 2015.

Oversikt over alle funn av drepte sau og lam der rovvilt har forårsaket tapet er lett tilgjengelig for alle på www.rovbase.no. Samme sted finnes også tall for erstatninger og fordeling på tapsårsaker tilbake til 2005.  

Oppdatert: 13.03.2015