Tillater felling av åtte bjørner


Brunbjørn i skog
Brunbjørn i skog
© Erlend Hårberg
Oppdatert: 20.08.2015

Miljødirektoratet har satt kvoten for årets lisensfelling av bjørn som starter 21. august. Totalt åtte individer kan felles i de fire regionene av landet som har bestandsmål for bjørn.

Bestandsmålet for bjørn ble ikke nådd i noen av de fire rovviltregionene i fjor. Direktoratet velger likevel å åpne for lisensfelling, for å hindre framtidig skade på husdyr og tamrein. Det dreier seg om to bjørner i region 5 (Hedmark), to bjørner i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), én bjørn i region 7 (Nordland) og tre bjørner i region 8 (Finnmark og Troms).

I rovviltforliket, som Stortinget har vedtatt, går det fram at det skal være tydelige forskjeller i forvaltningen i henholdsvis prioriterte rovviltområder og i områder som er prioritert for beitedyr. Å felle åtte bjørner vil etter Miljødirektoratets vurdering ikke være til skade for bestandens overlevelse.

Felling i prioriterte beiteområder

– Avgrensningen av fellingsområder er innrettet mot å felle hannbjørner i prioriterte beiteområder. Det skal øke forutsigbarheten for beitenæringen. De fastsatte fellingsområdene er hovedsakelig utenfor de områdene som er prioritert for bjørn, og dette reduserer sannsynligheten for å felle binner til et minimum, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forliket sier også at produksjon av dyr basert på utmarksbeite skal tilpasses gjennom forebyggende tiltak prioriterte rovviltområder. Det vil si at rovviltet har tydelig prioritet i disse sonene, og at terskelen for å tillate felling av rovvilt skal være høy der.

Rovviltnemndene har anbefalt

Rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, når bestandene ligger over de nasjonalt fastsatte målene for hver enkelt art i regionene. Nå som bestandsmålene ikke er nådd, er det Miljødirektoratet som fatter slike vedtak, men rovviltnemndenes syn skal vektlegges i vurderingene.

Nemndene i de fire aktuelle regionene anbefalte en kvote på til sammen trettenbjørner. Før lisensfelling starter er det skutt seks bjørner i Norge, og direktoratet har fastsatt kvoten for lisensfelling til åtte dyr. Hovedårsaken er at bestanden er betydelig under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på tretten ungekull årlig. For 2014 er det beregnet at det mest sannsynlig ble født seks kull i Norge.

– Det skandinaviske bjørneprosjektet har beregnet at det vil ta mange år å nå målet om tretten fødte kull årlig. Kvoten og avgrensningen av områder for felling må fastsettes slik at bestanden vokser mot bestandsmålet, sier Hambro.

Sterkt påvirket av Sverige

Bestanden av bjørn i Norge er sterkt påvirket av hvor mange bjørner som lever på svensk side av grensa. Fra 2008 til 2013 har bestanden i Sverige gått ned fra om lag 3200 individer til 2700 individer.  Det vil kunne få stor betydning for tiden det tar før man oppnår bestandsmålet Stortinget har vedtatt for Norge.

Bjørn tar færre sau

De siste årene har det vært en markant nedgang i antall sau som er bekreftet tatt av rovvilt, og sau erstattet som drept av rovvilt, for landet som helhet. Fjorårets tapstall var de laveste på ti år. I samme periode har antall sau på utmarksbeite holdt seg relativt stabilt, men i yngleområdene for bjørn har flere bønder omstilt til annen drift eller hatt husdyr på beite innenfor rovviltavvisende gjerder.

Totalt sett gjør bjørn vesentlig skade på sau. Skadene kan variere mye, både mellom år og områder, og tapene er redusert betraktelig de siste årene. I 2014 ble det erstattet 1705 sau og lam som tatt av bjørn, mens tilsvarende tall for 2013 var 3091 sau og lam. Til sammenligning ble det i 2009 erstattet 7000 sau og lam som tatt av bjørn.

Kvote på to i region 3

De regionale rovviltnemndene i region 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane), region 2 (Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vestfold), region 3 (Oppland) og region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) har selv myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av bjørn. Årsaken er at regionene ikke har bestandsmål for bjørn. 

Region 3 har vedtatt en kvote på to dyr, mens de øvrige tre regionene ikke har åpnet for lisensfelling. 

 

 

Felling og jakt

Lisensfelling: Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet, og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. 

Kvotejakt: Ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 9. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. 

Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.

Oppdatert: 20.08.2015

Kontakt
Morten Kjørstad fagdirektør
TLF: 977 30 830

 

Susanne Hanssenseniorrådgiver
TLF: 907 42 738