Færre påviste rovviltskader


Skadedokumentasjon_Statens naturoppsyn
Dokumentasjon av skader på sau
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 26.08.2015

Rovvilt ser ut til å gjøre mindre skade på sau en det som har vært vanlig det siste tiåret. Så langt i år er det påvist litt over 800 skadetilfeller. Det er på nivå med 2014, som var et rekordlavt tapsår.

– Landet sett under ett har det vært en relativt rolig sommer når det gjelder rovviltarbeid og dokumentasjon av skader, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens Naturoppsyn (SNO) som er Miljødirektoratets feltapparat.

Tallene per 1. august viser at ulv har forårsaket ca. 330 skader på sau. Som i fjor ligger bjørn lavt på skadestatistikken, og det virker som det er en liten nedgang i skader forårsaket av jerv. Samtidig vet vi av erfaring at en større andel av husdyr drept av ulv blir funnet enn for eksempel de som er tatt av jerv. Gaupe og jerv er de artene som det erstattes flest sau etter i Norge.

– Noe av årsaken til at ulv ligger høyt på statistikken, er at den ofte vil ta mange sau på kort tid og i et begrenset område. Jervens atferd er å hamstre mat. Det vil si at den parterer og gjemmer byttet sitt for å ha matlager til vinteren, sier Austmo.

 Figur over påviste rovviltskader 2015

Økte tap i enkelte områder

Tallene på landsbasis så langt ser lovende ut, for kun to år siden var det påvist over 1200 skader på samme tid.  I noen områder er det imidlertid større skader i år enn normalt.

– Mange skadeområder er forutsigbare fordi det lever mye rovvilt der, men unge ulver og unge hannbjørner på vandring kan i prinsippet dukke opp hvor som helst. Bjørneskadene i Nesseby og Tana, og ulveskadene i Nordmarka og Østmarka, er ferske eksempler på at det har skjedd, sier Austmo.

Tiltak for å begrense skader

Miljødirektoratet jobber hele tiden med tiltak for å forsøke å begrense skadene fredet rovvilt gjør på husdyr og tamrein. Som rovviltforliket sier skal det være lav terskel for å felle rovdyr som gjør skade i områder prioritert for beitenæring, mens beitenæringene skal tilpasses rovdyrene i områder som er prioritert for rovdyr. Det utelukker ikke felling av rovdyr i sistnevnte områder, men terskelen skal være høy.

– Direktoratet bevilger hvert år midler til for eksempel rovviltavisende gjerder og omstilling til annen drift i de områdene hvor rovvilt skal prioriteres. I beiteprioriterte områder er felling av rovvilt prioritert. Blant annet har det ført til at bestanden av gaupe er betydelig redusert i en del områder de siste årene, sier fagdirektør Morten Kjørstad i Miljødirektoratet.

Det er også gjort mye for å begrense jerve- og bjørneskader. For jerv er det snakk om lisensfelling og skadefelling, sistnevnte også ved hiuttak. Foreløpige tall viser at det er påvist 62 kull med jervevalper i år, og av disse er 17 kull avlivet etter vedtak fra Miljødirektoratet.

– Det er også felt flere hannbjørner i år i områder hvor beitedyr har prioritet. Det er også slik at svenskene har intensivert jakten, og det fører til at færre individer vandrer over grensen til Norge, sier Kjørstad.

Endelig oversikt i desember

En fortløpende oversikt over påviste rovviltskader ligger på www.rovbase.no. Det er viktig å presisere at disse tallene er foreløpige. Den endelige oversikten over omfanget av tap får vi først når fylkesmennene har behandlet søknader om erstatning for rovvilttap i slutten av desember. Erfaring viser at en begrenset andel av det reelle tapet blir oppdaget og rapportert i løpet av beitesesongen. I rovbase finner du også oversikt over rovviltskader og erstatning for tap fra tidligere år.

 

 Tabell over påviste rovviltskader 2015

 

Skader og erstatning

Dyreeiere får erstatning dersom husdyr eller tamrein blir tatt av fredet rovvilt, men det må sannsynliggjøres at dødsårsaken skyldes disse artene. Et viktig ledd i dette arbeidet er å undersøke døde og skadde dyr ved mistanke om at rovvilt har vært på ferde. Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, blir gjennom beitesesongen tilkalt ved funn av skadet eller drept sau og tamrein for å vurdere årsaken til skaden.

Oppdatert: 26.08.2015