141 jerver kan felles på lisens


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 09.09.2015

Lisensjakta på jerv starter 10. september, og de regionale rovviltnemndene har åpnet for at tilsammen 141 jerver kan felles frem til 15. februar. Alle regioner med unntak av region 2 og 4 har åpnet for lisensfelling i 2015/2016.

Stortinget har slått fast at lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere jervebestanden. I 2014 ble det registrert 52 ungekull av jerv, og bestanden er dermed over målet på 39 årlige ungekull som ble vedtatt i rovviltforliket.

De regionale rovviltnemndene har ansvar for forvaltning av jerv innenfor sin region, og nemndene har vedtatt kvotene for lisensfelling av jerv for jaktåret 2015/2016. 

Du finner den enkelte regions vedtak her i Miljøvedtaksregisteret

Region

Totalkvote

Maks antall hunndyr*

1 - Vest-Norge

8

-

2 - Sør-Norge

-

-

3 - Oppland

21

7

4 – Oslo, Akershus og Østfold

-

-

5 – Hedmark

15

7

6 - Midt-Norge

26

7

7 – Nordland

16

8

8 – Troms og Finnmark

55

33

Totalt for hele landet

141

62

*Maks antall hunndyr: det totale antall hunndyr som er tillatt å felle i regionen. Når makstallet for hunndyr er oppnådd stoppes jakten uavhengig om den totale kvoten er fylt.

Mer effektiv lisensjakt

Klima- og Miljødepartementet (KLD) vedtok i sommer enkelte forskriftsendringer for å tilrettelegge for en mer effektiv lisensfelling av jerv. Endringene innebærer blant annet at lisensjegere kan følge opp åte til jerv og jervebåser på en mer effektiv og forutsigbar måte. Endringene skal gjelde i en prøveperiode fra 10. september i år og frem til 15. februar 2018.

Les mer om ordningen på sidene til KLD.

Endelig bestandsstatus i oktober 

De foreløpige tallene for antall jervekull født i 2015 indikerer en økning fra i fjor. 68 kull er registrert så langt i år. Av de registrerte ungekullene har Miljødirektoratets feltapparat, Statens Naturoppsyn, gjennomført uttak av mor og/eller unger ved til sammen 17 hi. 1. oktober leverer Rovdata endelig status for bestanden av jerv i 2015.

Registrering som lisensjeger

For å delta lisensfelling må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

 

Felling og jakt

Lisensfelling: Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet, og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

Kvotejakt: Ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 9. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.


 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 09.09.2015