Krav om omgjøring av rovvilterstatninger er ferdig behandlet


Kadaverdokumentasjon i Susendalen
Kadaverdokumentasjon i Susendalen
© Vegard Pedersen
Oppdatert: 10.09.2015

Miljødirektoratet har foretatt fornyet behandling av søknader om erstatning for rovviltskader på sau for årene 2011 og 2012. Dette er gjort på bakgrunn av en dom fra Frostating lagmannsrett. Av 105 saker som er behandlet, er seks saker omgjort til gunst for søker.

I en dom fra Frostating lagmannsrett fra november 2013 ble erstatningsoppgjøret for en saueeier kjent ugyldig fordi retten mente det ikke var gjort tilstrekkelig bred vurdering av årsaker som kunne forklare de tap av beitedyr som saueeieren hadde hatt.

Ny behandling

I ettertid har 67 andre beitebrukere krevd ny behandling av sine tilsvarende saker. Miljødirektoratet har nå behandlet krav for beitesesongene 2011 og 2012 på nytt. Krav fra tidligere sesonger er foreldet, mens krav fra senere sesonger ikke har fått ny behandling fordi den aktuelle dommen har blitt lagt til grunn for oppgjørene fra og med 2013.

– I medieomtalen av denne saken er det skapt et inntrykk av at dommen fra 2013 automatisk gir saueeier krav på økt erstatning i tidligere erstatningssaker. Det er ikke riktig. Dette dreier seg om enkeltvedtak der vår jobb har vært å behandle hvert enkelt krav på nytt, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Til sammen 105 enkeltvedtak har fått ny behandling.

– I tråd med dommen fra lagmannsretten og erstatningsforskriften har vi i hver enkelt sak vurdert om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at tap av sau skyldes fredet rovvilt, eller om tapene skyldes andre årsaker, sier Svarte.

Grundig gjennomgang

Direktoratet har gjennomgått all tilgjengelig informasjon i alle sakene. Opplysninger fra beitebrukerne om blant annet besetningstall, tapstall og andre opplysninger om dyreholdet er vurdert. Informasjon fra aktuelle databaser om forekomst av rovvilt og funn av kadavre, og tidligere dokumenter i sakene, er vurdert. Det er også hentet inn informasjon fra Mattilsynet om hvert enkelt sauebruk.

– I seks av sakene har ny skjønnsutøvelse medført at de tidligere vedtakene er omgjort til gunst for søkerne. Det har gitt en samlet økt utbetaling på totalt 101 754 kr. For resten av sakene har vi kommet til at søkerne ikke har krav på høyere erstatning enn det de tidligere har fått, sier Yngve Svarte.

Vedtakene i sakene som er behandlet på nytt kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen er satt til 1. oktober 2015.

13 saueeiere som tidligere har ment at deres saker også kan inneholde saksbehandlingsfeil, har ikke stilt krav om ny realitetsbehandling av sakene. Disse er derfor ikke behandlet på nytt.

 

Rovvilterstatning

  • Dyreeier har etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av fredet rovvilt.
  • Et krav for å få erstatning er at det er mer sannsynlig at det enkelte dyret er tapt til rovvilt enn til andre årsaker.
  • Søknad om erstatning behandles av fylkesmannen etter forskrift 30. mai 2014 nr. 677 om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Miljødirektoratet er klageinstans.

 

 

Oppdatert: 10.09.2015

Kontakt
Terje Bø seksjonsleder

 

Lise Rognesseniorrådgiver

TLF 481 61 944