Jerv fortsatt over bestandsmålet


Jerv i Finnmark
Jerv i Finnmark
© Stein Ø. Nilssen
Oppdatert: 01.10.2015

Etter et høyt antall ekstraordinære hiuttak i vår var det igjen 48 av årets fødte ungekull før beitesesongen. Dette går fram av en rapport om bestanden av jerv som Rovdata la fram i dag.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål for bestanden av jerv på 39 årlige ungekull. Rovdata rapporterer hver høst bestandsstatus for jerv, og årets rapport viser at det ble født 65 jervekull.

65 ble 48 etter fellinger

Miljødirektoratet besluttet i vår mange vedtak om ekstraordinære uttak av jerv. Dette resulterte i at Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte 17 hiuttak hvor unger og som oftest mordyret ble tatt ut. Det har kun én gang tidligere vært gjennomført et tilsvarende høyt uttak av ungekull i regi av miljøforvaltningen. Dette var i 2012.

Uttaket i vår førte til at det var 48 gjenlevende ungekull av de 65 kjente jervekullene før beitesesongen. Hiuttakene ble i hovedsak gjennomført i prioriterte beiteområder for sau og tamrein for å forhindre skader i løpet av beitesesongen.

– Behovet for ekstraordinære hiuttak vurderes først og fremst ut fra bestandssituasjonen for jerv og potensialet for skader på beitedyr. Vi har ikke kommet ned på bestandsmålet i 2015, men det ser ut som vi i stor grad har lyktes med å regulere bestanden ned i de prioriterte beiteområdene. Foreløpige tall viser også en nedgang i jerveskader på husdyr, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet Yngve Svarte.

 Kart over registrerte ungekull og hiuttak av jerv i 2015

Føringer fra Stortinget

Jerven er i utgangspunktet totalfredet i Norge. Det er derfor hensynet til skader på husdyr og tamrein som fører til at felling av jerv er nødvendig i noen tilfeller, både gjennom lisensfelling og skadefelling.

Stortingets rovviltforlik gir klare føringer for jobben Miljødirektoratet gjør i rovviltforvaltningen. Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden, men i vår viste det seg at det i mange områder ikke var nok.

Rovdatas kunnskap om jervekullene kommer fra registreringer som gjennomføres av Statens naturoppsyn gjennom vinteren og våren. SNO får også meldinger om jerv fra publikum. Jerven føder unger om våren og Miljødirektoratet følger nøye med på informasjonen som innhentes i løpet av registreringssesongen på våren.

– Informasjonen vi får fra publikum og fra vårt feltapparat på våren er svært viktig for vår mulighet til å påvirke jervebestanden. Når vi får meldinger om hilokaliteter hvor det påvises at det er født valper i år, gjør vi fortløpende vurderinger om det skal gjennomføres uttak av mordyr og deres valper, sier Svarte.

Regionale ulikheter

Overvåkningsresultatene fra Rovdata viser at alle regionale bestandsmålene ble nådd våren 2015. Etter hiuttakene Miljødirektoratet har gjennomført i vår, ligger fortsatt fire av fem regioner noe over det fastsatte bestandsmålet for regionen. Det er kun region 6 Midt-Norge som ligger noe under bestandsmålet på 10 årlige ungekull etter at tre hiuttak ble gjennomført.

Regionvis uttak ungekull jerv 2015

Videre oppfølging

– Vi skal nå gjøre vurderinger ut fra skader forårsaket av jerv etter årets beitesesong, og den informasjonen vi får inn fra sporinger og meldinger fra publikum om hvilke tiltak som kan bli aktuelle til vinteren, sier Yngve Svarte.

Lisensjakta på jerv startet 10. september, og de regionale rovviltnemndene har åpnet for at tilsammen 141 jerver kan felles frem til 15. februar.

 

Oppdatert: 01.10.2015