10 bjørner felt i Norge i 2015


Bjorn felt i Tana Hans Ole Mudeina2
Bjorn felt i Tana Hans Ole Mudeina2
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 16.10.2015

Etter at lisensfellingsperioden ble avsluttet i går har totalt 10 bjørner blitt felt i Norge i 2015. Avgangen inkluderer skadefelling, lisensfelling og bjørner felt av andre årsaker.

Stortinget har satt et bestandsmål for bjørn på 13 årlige ungekull. Rovdata har beregnet at det i 2014 ble født seks kull. Det er i år likevel iverksatt noen fellingstillatelser og åpnet for lisensfelling på et begrenset antall bjørner, for å forebygge eller stanse pågående skade på husdyr og tamrein.

Lisensfellingsperioden for bjørn gikk ut i går 15. oktober. Siden oppstart 21. august er to bjørner skutt som del av lisensfellingen, begge i Finnmark. Den samlede kvoten var på tolv bjørner etter utvidelse av kvoten.

I tillegg har åtte bjørner blitt felt hittil i år på annet grunnlag. Seks ble felt etter vedtak om skadefelling, en ble felt i nødverge og en bjørn ble avlivet fordi den oppholdt seg mye nær mennesker og ikke viste normal skyhet for mennesker.

Total kjent avgang i Norge i 2015 er dermed ti bjørner. Alle bjørner er skutt utenfor forvaltningsområder for bjørn med unntak av to. Åtte av de ti felte bjørnene var hannbjørner.

– Lisensfelling og skadefelling gjøres med noen få unntak utenfor forvaltningsområdet for bjørn. Dette rammer stort sett unge hannbjørner og har liten betydning for bestandens utvikling. Samtidig er det disse bjørnene som forårsaker mest skade i prioriterte beiteområder, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Lisensfelling

Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for regulering av bjørnebestanden. Da bestandsmålet ikke er nådd i år er det kun åpnet for lisensfelling utenfor forvaltningsområder for bjørn. Her kan alle som er registrert som lisensjeger delta. I år ble det felt en bjørn i Tana kommune og en i Sør-Varanger kommune.

– Hovedårsaken til at det er felt få bjørner på lisensfelling er at det er få bjørner å jakte på utenfor forvaltningsområdene for bjørn. Det er også slik at mange norske bjørnejegere foretrekker å jakte i Sverige, som har en langt større bestand, sier Hambro.

Svensk forvaltning påvirker situasjonen i Norge

I Norge ble det påvist 136 bjørner (54 binner, 82 hanner) i 2014 ved DNA-analyser. I Sverige er bestanden langt større med en beregnet størrelse på omtrent 2800 bjørner i 2013. Ny forskning (Bischof et al 2015) viser at 30-49 prosent av påviste binner i Norge har aktivitetssentra i tilgrensende land, først og fremst i Sverige.

 

Bjorn lisensfelling N S

 

I tillegg til at 10 bjørner ble felt i Norge, har Sverige i år registrert en avgang på 307 bjørner. 225 av disse er skutt i løpet av den svenske lisensfellingen og 70 bjørner er felt på annet grunnlag. Resten er døde på grunn av for eksempelpåkjørsler. Mange av disse er felt i grensestrøkene mot Norge, og dette vil påvirke forekomst av bjørn også på norsk side i noen områder.

Fra tidligere overvåking vet vi at også at mange av de identifiserte norske bjørnene blir skutt i Sverige. Les mer om det her.

 

Figur bjorn maal antall felt region 2015

Oppdatert: 16.10.2015