Kan felle 82 gauper under kvotejakta i 2016


Gaupe på Langedrag
Gaupe på Langedrag
© Roy Managersnes
Oppdatert: 01.12.2015

82 dyr kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar og varer til 31. mars. Kvotene er fordelt på alle rovviltregionene, med to unntak: I Vest-Norge er det kvotefri jakt, mens det ikke er åpnet for jakt i Hedmark.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge, og disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner. I 2015 er det registrert en bestand på 60,5 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer litt over 350 dyr. Dette er en økning på syv grupper siden i fjor. Den halve familien er et resultat av at vi deler fem familiegrupper med Sverige.

Jakt for å redusere skade

Selv om bestanden av gaupe i Norge ikke har nådd det fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper, er det åpnet for kvotejakt.

– Dette er gjort ut i fra en vurdering om at bestanden er i vekst, og at det er sannsynlig at den fortsatt vil øke etter at kvotene er tatt ut. Det er også lagt særlig vekt på skaden gaupe gjør på sau og tamrein, og kvotene for jakt på gaupe er motivert ut ifra å redusere skadeomfanget, sier fagdirektør Morten Kjørstad i Miljødirektoratet.

Fastsatt av rovviltnemndene

Rovviltnemndene i Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge har selv fastsatt kvoter for jakt på gaupe, ettersom de nasjonale bestandsmålene i disse regionene er nådd. I Oslo/Akershus/Østfold, Nordland og Troms og Finnmark har Miljødirektoratet fastsatt kvoter etter anmodning fra rovviltnemndene. Bakgrunnen for det er at nemndene ikke har oppnådd de nasjonale bestandsmålene for sin region.

I Hedmark ønsker ikke rovviltnemnda å åpne for jakt på grunn av situasjonen for bestanden. Rovviltnemnda i Vest-Norge har fattet vedtak om kvotefri jakt i hele regionen. Totalt er det åpnet for uttak av 82 gauper for kvotejakta i 2016. Maksimalt kan det felles 24 voksne hunndyr. Jakta stoppes om total- eller hunndyrkvoten fylles.

Overvåker bestandens utvikling

Rovdata har ansvaret for å overvåke størrelse og utvikling hos gaupebestanden gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. I tillegg utarbeides det prognoser for bestandens utvikling ett år frem i tid, blant annet basert på uttak av voksne hunndyr. Prognosen for 2017 tilsier at bestanden vil ligge rundt bestandsmålet om andel felte voksne hunndyr i 2016 er mellom 15 og 30. 

 

Kvoter for jakt på gaupe i rovviltregionene i 2016*:

Region

Totalkvote

Hunndyr-kvote **

1 – Vest-Norge

Kvotefri jakt

 

2 – Sør-Norge

25

8

3 – Oppland

12

3

4 – Oslo/Akershus/Østfold

1

1

5 – Hedmark

Ingen jakt

 

6 – Midt-Norge

30

6***

7 – Nordland

6

3

8 – Troms og Finnmark

8

3

Totalt

82

24

*Vedtakene kan påklages, og det kan medføre endringer i kvotestørrelser og jaktområder. Endelig oversikt vil foreligge i forkant av jaktstart.
** Hunndyr, ett år eller eldre
*** Hunndyrkvote i områder med mål om familiegrupper. I områder uten mål om familiegrupper av gaupe kan det totalt felles 16 voksne hunndyr

 

Kvotejakt på gaupe

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt på et bestemt antall individer, hvor offentlig myndighet fastsetter kvote.
Vedtakene skal i størst mulig grad basere seg på utvikling av bestanden, slik dette er rapportert av Rovdata. Det skal særlig legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd, og om det felte dyret utgjør en ressurs for jegeren. I tillegg skal det legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende område, og på den skade viltet gjør. Kvote for jakt på gaupe er særlig motivert ut ifra å redusere skade på sau og tamrein.

 

Last ned vedtak om kvotejakt på gaupe for den enkelte region på http://www.miljovedtak.no 

For informasjon om kvotejakt i ditt fylke, se informasjon på fylkesmannens nettsider

For informasjon om overvåking og bestandssituasjonen for gaupe, se www.rovdata.no

Les om rovdyr og rovfugler på Miljøstatus http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/

Oppdatert: 01.12.2015

Kontakt
Jan Paul Bolstad TLF: 95060608