Husk søknadsfrist for midler til forebyggende tiltak


Oppdatert: 12.01.2016

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist.

Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på husdyr og tamrein og dempe mulige konflikter. Hvert år bevilges det betydelige midler til slike tiltak. Privatpersoner, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til tiltak.

Søknadsfristen er 15. januar, men enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist. Se mer informasjon på fylkesmannens nettsider eller ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke for spørsmål om utvidet frist.

Alle søknader leveres gjennom Elektronisk søknadssenter.
Se fylkesmannens nettsider om frist for innsending av søknad i ditt fylke

Egen søknad for omstillingstiltak

Hvilke tiltak som støttes er beskrevet i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Kunnskapen om hvilke forebyggende tiltak som har effekt har økt de siste årene. Forskriften er tilpasset denne kunnskapen og sikrer også at behandlingen skjer innenfor statens økonomiregelverk.

I februar 2015 fikk vi også en egen forskrift for driftsomstilling grunnet rovvilt, og fra 2016 er det eget søknadsskjema for dette i søknadssenteret. Denne søknaden sendes Miljødirektoratet og har frist 15. januar. Det er viktig at søkere setter seg inn i regelverket før søknad sendes inn.

Rovviltnemnda ansvarlig for fordeling av midler i sin region

I hver forvaltningsregion er det rovviltnemnda som har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt, herunder også å fordele midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i sin region. 
Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen for regionen utarbeide retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i henhold til regelverket. Hovedhensikten er å bidra til en langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor regionen, som kan gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt.

Oppdatert: 12.01.2016

Kontakt
Marit Gystøl Rådgiver
TLF: 995 19 027