52 jerver felt


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 11.04.2016

Totalt 52 jerver ble felt i løpet av lisensfellingsperioden fra 10. september 2015 til 15. februar 2016. Det er fortsatt behov for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte deler av landet for å redusere skader på husdyr og tamrein.

Ifølge Stortingets rovviltforlik fra juni 2011 er det et mål at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv. Bestanden av jerv har de siste årene ligget over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ungekull.

Totalt ble det i årets lisensfelling felt 52 dyr av en samlet kvote på 141 dyr satt av de regionale rovviltnemndene. Syv av disse ble felt av Miljødirektoratets feltapparat Statens naturoppsyn (SNO) ved ekstraordinære uttak og belastet lisenskvoten.

Uttellingen av årets lisensfelling av jerv varierer, og enkelte steder har den ikke vært tilstrekkelig effektiv denne høsten og vinteren. I noen områder er kvotene satt høyt og nemndene har blant annet begrunnet de høye kvotene med at kvoten ikke skal være begrensende for jakta.

– I mange områder er det ikke grunnlag til å ta ut hele kvoten, men det vil være behov for ekstraordinære fellinger av jerv for å hindre framtidig skade i år også, sier Hambro.

For å redusere jervebestanden og redusere framtidige skader på husdyr og tamrein i prioriterte beiteområder har det de siste årene vært nødvendig å gjennomføre ekstraordinære fellinger av jerv i regi av Statens naturoppsyn. I slike tilfeller vil SNO kunne benytte virkemidler som felling fra helikopter og uttak av tispe og valper fra hi.

lisensfelling jerv 2016

 

Aktuelt med felling i flere områder

På svensk side av grensen har det blitt felt 25 jerv i løpet av den norske lisensfellingsperioden. Uttak i Sverige kan ha betydning for forholdene på norsk side.

– Vi vurderer nå resultatet etter lisensfelling, skader på sau og tamrein forårsaket av jerv sist beitesesong og potensialet for skader i kommende beitesesong. Vi har allerede iverksatt ekstraordinære uttak i Finnmark, Nord-Trøndelag og i Sogn. I tillegg vil det blant annet være aktuelt å iverksette ekstraordinære uttak i deler av Hedmark, Nordland og Oppland, sier Hambro.

Mot slutten av februar går tispa ned i hi for å føde unger. Statens naturoppsyn bedøver dermed jerven før felling for å forsikre seg at ikke mordyr felles fra valper. Dette er også bakgrunnen for at lisensfellingen avsluttes 15. februar.

I løpet av våren undersøker SNO kjente og nye hilokaliteter hos jerv over hele landet. Miljødirektoratet gjør fortløpende vurderinger av de hilokaliteter hvor det påvises at det er født valper i år, og om det skal gjennomføres uttak av tisper og deres valper.

Fellinger vil registreres på denne siden ettersom de utføres. Her kan du også lese mer om overvåkningsarbeidet og vurderingene som fører til fellingsvedtak.

Bestand på 340 jerv

Våren 2015 ble det registrert 65 ungekull, og av disse ble det gjennomført 17 hiuttak (felling av tispe og/eller valper i hi) av SNO. Det var dermed igjen 48 jervekull i inngangen til beitesesongen.

Før uttak av hi, skadefellinger og produksjon av nye valper beregnet Rovdata den norske bestanden til om lag 340 jerv i 2015.

Bestandsmålet er fordelt på regioner, og utviklingen i jervebestanden varierer mellom regionene. Rovviltnemndene skal både ta hensyn til bevaring av bestanden, og arbeide for at skadene på husdyr og tamrein reduseres når kvotene fastsettes.

Figur over antall ungekull av jerv registrert våren 2015, og antall utførte hiuttak i hver region.

Antall ungelull av jerv 2015

 

Oppdatert: 11.04.2016

Kontakt