12 ulver felt


Osdalshannen
Osdalshannen
© Lars Gangås
Oppdatert: 11.04.2016

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31.mars er det felt 6 ulver på lisensfelling. I tillegg er ytterligere 6 ulver som er avgått på andre måter belastet lisensfellingskvoten.

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål for ulv på 3 årlige helnorske ungekull innenfor ulvesonen. Ulvesonen omfatter deler av rovviltforvaltningsregion 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og deler av region 5 (Hedmark). Det er dermed kun region 4 og 5 som har bestandsmål for ulv i Norge. Det ble ikke åpnet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen pågår mellom 1. oktober til og med 31. mars, men all menneskeskapt avgang fra og med at vedtak om lisensfellingskvote ble fattet, belastes lisensfellingskvoten. Avgang i tabellen nedenfor inkluderer dermed lisensfelling, skadefelling og ulver felt/død av andre årsaker.

 

Region

Kvote

Avgang

Region 1 – Vest-Norge

2

2

Region 2 – Sør-Norge

4

3

Region 3 – Oppland

3

1

Region 4/5 – Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark

6*

6

Region 6 – Midt-Norge

2

0

Region 7 – Nordland

Ingen kvote

Ingen kvote

Region 8 – Troms/Finnmark

Ingen kvote

Ingen kvote

 * Kvote fastsatt kun utenfor ulvesonen i region 4 og 5.

Totalt ble 6 ulver felt på lisensfelling av de 12 som belastet lisensfellingskvoten. Totalt for jaktåret 2014-2015 ble det felt 14 ulver. De to resterende ulvene ble felt etter vedtak om skadefelling i region 3 og region 5 før de respektive rovviltnemdene fattet vedtak om lisensfellingskvote i fjor.

 

  • Lisensfelling: Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet, og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.
  • Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.

Oppdatert: 11.04.2016

Kontakt