Åtte bjørner felt i år


Bjorn i kveldsskog Bo Kristiansson 2
Bjørn i kveldsskog
© Bo Kristiansson
Oppdatert: 17.10.2016

Totalt åtte bjørner er felt i Norge i 2016. Det inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er felt av andre årsaker. 15. oktober ble lisensfellingen avsluttet for i år.

Stortinget har satt et bestandsmål for bjørn på 13 årlige ungekull. Rovdata har beregnet at det ble født seks kull i 2015. Tallet er basert på at det i 2015 ble påvist 128 bjørner (53 binner, 75 hanner) i Norge gjennom DNA-analyser, det nest laveste antall bjørner som er påvist her i landet siden 2009.

Likevel er det gitt noen fellingstillatelser og åpnet for lisensfelling på et begrenset antall bjørner. Det er gjort for å forebygge eller stanse skade på husdyr og tamrein.

 

Én skutt på lisensfelling

Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for regulering av bjørnebestanden, og her kan alle som er registrert som lisensjeger delta. Perioden for lisensfelling av bjørn gikk ut lørdag 15. oktober. Siden oppstarten 21. august er én bjørn skutt, i Sør-Varanger kommune i Finnmark, som del av lisensfellingen. Den samlede kvoten for region 5, 6, 7 og 8 var på sju bjørner.

I tillegg er sju bjørner blitt felt hittil i år på annet grunnlag. Samtlige ble felt etter vedtak om skadefelling – fire i Hedmark, én i Sør-Trøndelag, én i Nordland og én i Finnmark. Sistnevnte var en ung hannbjørn. Den ble avlivet fordi den oppholdt seg mye nær bebyggelse og ikke viste normal skyhet for mennesker. Fire av bjørnene som ble felt på skadefelling ble trukket fra lisensfellingskvoten, fordi alle fellinger gjort etter at vedtaket om lisensfelling ble fattet skal belastes kvoten.

Total kjent avgang i Norge i 2015 er dermed åtte bjørner. Alle, unntatt én, er skutt utenfor forvaltningsområder for bjørn. Alle var hannbjørner.

Flere bjørneskader i beitesesongen

– Da vedtaket om lisensfelling ble fattet, var det påvist flere bjørneskader enn på samme tid de to foregående årene. Skadene var i all hovedsak registrert utenfor forvaltningsområder for bjørn. Derfor vedtok vi å åpne for en begrenset lisensfelling utenfor forvaltningsområdene for bjørn i region 5, 6, 7 og 8, selv om antallet bjørner registrert i Norge har gått ned de siste årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Antall påviste skader forårsaket av bjørn har fortsatt å øke også etter at vedtaket ble fattet, og tallet er det høyeste siden 2013. Miljødirektoratet vil nå se på skadebildet og resultatet av lisens- og skadefellingen, for å vurdere om noen områder vil være aktuelle for tiltak i forkant av beitesesongen i 2017.

 

FAKTA

Felling av bjørn

Lisensfelling: Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet, og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.

Forvaltningsområder for rovvilt er de avgrensede områder satt av de regionale rovviltnemndene hvor det nasjonale bestandsmålet for arten skal oppnås. 

Prioriterte beiteområder er de områdene som ligger utenfor forvaltningsområder for rovvilt.

 

Oppdatert: 17.10.2016

Kontakt
Veronica Sahlén TLF: 465 09 402