Aktørene i rovviltforvaltningen


Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og Stortingets rovviltforlik av 2011. Norge har også forpliktelser gjennom internasjonale miljøavtaler og konvensjoner, hvorav Bernkonvensjonen er den mest sentrale for norsk rovviltforvaltning.

Innen forvaltning av rovdyr og kongeørn har ulike aktører forskjellig ansvar, ut fra gjeldende regelverk.

Aktørene i forvaltningen

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet er overordnet myndighet for all viltforvaltning, og styrer forvaltningen gjennom budsjett, lovverk og langtidsplanlegg...

Direktoratets rolle i rovviltforvaltningen

Miljødirektoratet er underlagt Klima og mljødepartementet, og er den sentrale faginstansen innenfor viltforvaltning.

Regionale rovviltnemnder

Innen hver forvaltningsregion for rovvilt er det den regionale rovviltnemnda som har ansvar for at bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivå ...

Fylkesmannen

Fylkesmannens miljøavdeling har ansvar for forvaltning av kongeørn, skadefelling og administrasjon av kvote og lisensfelling. Fylkesmannen har en r...