Rovvilt og beitedyr

Norsk rovviltforvaltning baserer seg på en todelt målsetning, der en skal sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, men samtidig ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.

Det vil alikevel være slik at det vil være beitedyr i områder prioritert for rovvilt, og rovvilt vil forekomme i områder prioritert for beitedyr.  

Oppmerksomheten rundt rovdyr er stor i områder der det tapes beitedyr. Tamrein benytter utmarksområdene hele året, og er derfor spesielt utsatt. Av husdyrartene er det i hovedsak sau som tas av rovvilt. I enkelte områder av landet er tapene av sau på beite grunnet rovvilt meget høye.

En husdyr- eller tamreineier som mister dyr på beite, kan søke fylkesmannen om erstatning. Det kan også søkes om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

rein jerv Tore Solstad nettsider
Rein på finnmarksvidda

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på husdyr og tamrein og dempe andre mulig konflikter. Hvert år bevilges det be...
Kadaverdokumentasjon i Susendalen

Erstatning for tap

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatni...