Erstatning for tap


I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad skal sendes til Fylkesmannen (søknad om erstatning tamrein sendes via Reindriftsforvaltningen).

Kadaverdokumentasjon i Susendalen
Kadaverdokumentasjon i Susendalen
© Vegard Pedersen

Det er utarbeidet egen forskrift for erstatning for husdyr og for erstatning for tamrein. Søknadsfristen for erstatning for husdyr tapt på beite er satt til 1. november, mens det for tamrein er satt til 1. april.

Viktig å påvise skade

Ved vurdering av erstatning, skilles det mellom tilfeller hvor dyret er gjennfunnet og påvist skadet av rovvilt, og tilfeller hvor tap har skjedd uten at dyret er gjennfunnet. det. Det er Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter som undersøker døde eller skadede dyr, og undersøkelser som påviser rovviltskade gir automatisk rett på erstatning. Påviste rovviltskader er den viktigste faktoren for Fylkesmannen når erstatningssøknadene vurderes.

I tilfeller hvor det ikke er funnet kadaver eller det ikke er mulig å fastslå skadeårsak kan det utbetales erstatning etter en skjønnsvurdering. I en slik vurdering inngår en rekke faktorer som blant annet kunnskap om og tap i den enkelte besetning/flokk, beiteområdet, forekomst av store rovdyr og kongeørn i området og tapshistorikk.

For erstatning av tamrein skal Reindriftsforvaltningen gjøre en reindriftsfaglig vurdering, før Fylkesmannen behandler søknadene. Derfor sendes søknaden inn til Reindriftsforvaltningen samtidig med melding om reindrift, med frist 1. april.

Send elektronisk søknad

Nå kan du søke om rovvilterstatning for sau via internett. Registrer deg som søker på Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist er 1. november i tapsåret.

Oppdatert: 28.08.2015