Nyhetsarkiv

Rovviltportalens nyhetsarkiv
Forrige Neste
Jerv 3
Overvåking jerv  | 02. november 2016

43 jervekull etter uttak

Overvåkingsdata fra Rovdata sammenholdt med tall for ekstraordinære hiuttak av jerv i vår gir et nettotall på 43 ungekull av jerv i Norge i 2016.

Bjorn i kveldsskog Bo Kristiansson 2
Bjørn  | 17. oktober 2016

Åtte bjørner felt i år

Totalt åtte bjørner er felt i Norge i 2016. Det inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er felt av andre årsaker. 15. oktober ble lisensfellingen avsluttet for i år.

Osdalshannen (462 x 264)
Lisensfelling ulv  | 16. september 2016

47 ulver kan felles på lisensfelling i Norge i 2016/2017

De regionale rovviltnemndene har nå fattet vedtak om en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Ettersom bestandsmålet er nådd i alle regioner er alle kvotene satt av rovviltnemndene. 

Bjørnehi foto Steinar Wikan04-010 Mai7-12 002jr4
Bjørn  | 15. april 2016

På sporet av bjørnen

I desse dagane vaknar bjørnane frå vintersøvnen og vandrar ut på leiting etter føde. Miljødirektoratet oppmodar alle som kjem over bjørnespor om å melde frå til feltapparatet, Statens naturoppsyn (SNO).

Osdalshannen
Lisensfelling ulv  | 11. april 2016

12 ulver felt

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31.mars er det felt 6 ulver på lisensfelling. I tillegg er ytterligere 6 ulver som er avgått på andre måter belastet lisensfellingskvoten.

Jerv i vinterlandskap
Lisensfelling jerv  | 11. april 2016

52 jerver felt

Totalt 52 jerver ble felt i løpet av lisensfellingsperioden fra 10. september 2015 til 15. februar 2016. Det er fortsatt behov for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte deler av landet for å redusere skader på husdyr og tamrein.

Gaupe i snø
Kvotejakt  | 11. april 2016

67 gauper felt under årets kvotejakt

Av en totalkvote på 82 gauper ble det felt 67 gauper i løpet av årets kvotejakt. Det ble felt desidert flest gauper i Sør-Norge og Midt-Norge, som også har flest antall registrerte familiegrupper.

Ulv  | 22. januar 2016

Ulv felt i Enebakk var Østmarka-hannen

Den 19. januar ble en ulv angrepet av skabb avlivet i Enebakk kommune i Akershus. Miljødirektoratet har mottatt DNA-analyse fra Rovdata som viser at den avlivede ulven er lederhannen i Østmarka reviret.

Kongeørn vinter
Kongeørn  | 22. januar 2016

Råd om forvaltning av kongeørn

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sammenstilt eksisterende kunnskap om kongeørn i Norge. Etter en faglig vurdering finner direktoratet at det ikke er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer i forvaltningen av kongeørn.

Rovviltavvisende gjerde
Forebyggende tiltak  | 12. januar 2016

Husk søknadsfrist for midler til forebyggende tiltak

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist.

Illustrasjonsfoto ulv
Ulv  | 22. desember 2015

Genetisk viktig ulv er ulovlig drept

I november meldte svenske myndigheter at en hannulv innvandret fra den finsk/russiske bestanden var påvist i Jämtland og Dalarnas län. Nå viser overvåkningsarbeid i Norge og en rask og effektiv etterforskning fra politiet i Hedmark at den verdifulle ulven er ulovlig drept i Trysil.

Gaupe på Langedrag
Gaupe  | 01. desember 2015

Kan felle 82 gauper under kvotejakta i 2016

82 dyr kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar og varer til 31. mars. Kvotene er fordelt på alle rovviltregionene, med to unntak: I Vest-Norge er det kvotefri jakt, mens det ikke er åpnet for jakt i Hedmark.

Ulv i Østmarka
Ulv  | 25. november 2015

Saueskader påvirket holdninger til ulv i Østmarka

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at sommerens ulveskader på sau har ført til at befolkningen i Enebakk og Rælingen er mer negative til ulv i Østmarka enn tidligere. I de bynære områdene Alna og Østensjø er folks holdninger til ulvene fortsatt positive.

Illustrasjonsfoto: Sau på utmarksbeite
Erstatning sau  | 11. november 2015

Nedgang i antall søknader om rovvilterstatning

For andre år på rad er den en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning og antall sau og lam som er tapt.

Sau sjodalen Susanne K Hanssen nettsider
Erstatning sau  | 30. oktober 2015

Husk søknadsfristen for rovvilterstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning for husdyr drept av rovvilt er søndag 1. november. Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter.

Jerv i Finnmark
Jerv  | 16. oktober 2015

160 jervekull i Skandinavia

En felles norsk-svensk rapport viser økning i antall jervekull, men samtidig en nedadgående trend for størrelsen på den skandinaviske jervebestanden.

Bjorn felt i Tana Hans Ole Mudeina
Lisensfelling bjørn  | 16. oktober 2015

10 bjørner felt i Norge i 2015

Etter at lisensfellingsperioden ble avsluttet i går har totalt 10 bjørner blitt felt i Norge i 2015. Avgangen inkluderer skadefelling, lisensfelling og bjørner felt av andre årsaker.

Sau på utmarksbeite
Erstatning sau  | 12. oktober 2015

Åpent for å søke om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

Jerv i Finnmark
Jerv  | 01. oktober 2015

Jerv fortsatt over bestandsmålet

Etter et høyt antall ekstraordinære hiuttak i vår var det igjen 48 av årets fødte ungekull før beitesesongen. Dette går fram av en rapport om bestanden av jerv som Rovdata la fram i dag.

Binne felt i Pasvik
Bjørn  | 25. september 2015

Binne skutt i Pasvik

Ei binne som hadde tre unger ble torsdag skutt i Pasvik i Finnmark. Miljødirektoratet vurderer at ungene kan klare seg selv. Samtidig betyr dette at lisensfellingen av bjørn er avsluttet i Finnmark og Troms.

Kadaverdokumentasjon i Susendalen
Erstatning rein  | 10. september 2015

Krav om omgjøring av rovvilterstatninger er ferdig behandlet

Miljødirektoratet har foretatt fornyet behandling av søknader om erstatning for rovviltskader på sau for årene 2011 og 2012. Dette er gjort på bakgrunn av en dom fra Frostating lagmannsrett. Av 105 saker som er behandlet, er seks saker omgjort til gunst for søker.

Jerv i vinterlandskap
Lisensfelling jerv  | 09. september 2015

141 jerver kan felles på lisens

Lisensjakta på jerv starter 10. september, og de regionale rovviltnemndene har åpnet for at tilsammen 141 jerver kan felles frem til 15. februar. Alle regioner med unntak av region 2 og 4 har åpnet for lisensfelling i 2015/2016.

Bjorn i kveldsskog Bo Kristiansson 2
Lisensfelling bjørn  | 04. september 2015

Utvider bjørnekvoten i Finnmark og Troms

Miljødirektoratet åpner for at det kan felles ytterligere to bjørner under lisensfellingen i rovviltregion 8 (Finnmark og Troms). Fra før er det felt to bjørner i Finnmark på lisens.

Brunbjørn i skog
Lisensfelling bjørn  | 20. august 2015

Tillater felling av åtte bjørner

Miljødirektoratet har satt kvoten for årets lisensfelling av bjørn som starter 21. august. Totalt åtte individer kan felles i de fire regionene av landet som har bestandsmål for bjørn.

Skadedokumentasjon_Statens naturoppsyn
Husdyr og rovvilt  | 20. august 2015

Færre påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre mindre skade på sau en det som har vært vanlig det siste tiåret. Så langt i år er det påvist litt over 800 skadetilfeller. Det er på nivå med 2014, som var et rekordlavt tapsår.

Bjorn vinterlandskap
Lisensfelling bjørn  | 19. august 2015

Oversikt over felte bjørner

Er du interesert i høstens lisensfelling av bjørn? Her finner du en oversikt over antall bjørner som felles i Norge og i Sverige.

Kadaverdokumentasjon i Susendalen
Husdyr og rovvilt  | 13. mars 2015

Reduserte rovviltskader i 2014

Langt færre sauebruk søkte erstatning for tap av sau til rovvilt i 2014 sammenlignet med året før. Antall dyr som ble erstattet, ble også kraftig redusert.

Jerv i vinterlandskap
Lisensfelling jerv  | 03. mars 2015

50 jerver felt i vinter

Totalt 50 jerver ble felt i årets lisensfellingsperiode. Bestandssituasjonen tilsier at behovet for ekstraordinære uttak kan være noe mindre enn tidligere år.

Gaupe
Kvotejakt  | 30. januar 2015

Kan felle 87 gauper under årets kvotejakt

87 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

jerv_web
Jerv  | 31. oktober 2014

Jervebestanden oppfyller nasjonalt bestandsmål

Rovdata meldte torsdag at det ble født 52 jervekull i Norge i 2014. Sammenholdt med antallet ekstraordinære uttak gjennomført av miljøforvaltningen viser dette at bestanden før beitesessongen lå nøyaktig på Stortingets vedtatte mål om 39 jervekull i året.

Forrige Neste
Vis tidsrom
Vis tidligere nyheter