Nyhetsarkiv

Rovviltportalens nyhetsarkiv
Illustrasjonsfoto.
Erstatning sau  | 23. oktober 2014

Elektronisk søknadssenter er nå åpnet for rovvilterstatning

Elektronisk søknadssenter er nå åpnet for innlevering av søknader om erstatning for husdyr tapt til rovvilt i 2014. Søknadsfristen er 1. november.

 

Bjørn Naturarkivet
Lisensfelling bjørn  | 20. august 2014

Ni bjørner kan felles i lisensfellingsperioden

Ni bjørner kan felles under høstens lisensfelling i Norge etter at rovviltnemnda i Oppland har fastsatt en kvote på to bjørner og Miljødirektoratet har fastsatt kvoter på til sammen sju bjørner i fire andre regioner.

Illustrasjonsfoto: Sau på utmarksbeite
Erstatning sau  | 30. mai 2014

Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Naturarkivet Bård Bredesen
Betinget fellingstillatelse  | 30. mai 2014

Vil forebygge rovdyrskader

Fra 1. juni har fylkesmennene myndighet til å iverksette skadefelling når rovdyr skader husdyr eller tamrein. Såkalte betingede fellingstillatelser bidrar til raske beslutninger.

Jerv på vintervidda
Ekstraordinært uttak  | 27. april 2014

Ekstraordinære uttak av jerv i 2015

Sist oppdatert 19.05.15. I tråd med Stortingets rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder denne våren. Målsettingen er reduserte skader på sau og tamrein i 2015.

Løyvet til å felle ulv gjeld til 30. april.
Ulv  | 20. april 2014

Opnar for felling av to ulvar i Hedmark

Miljødirektoratet gjev løyve til å felle to ulvar i kommunane Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

bjørnespor web Tore Solstad
Bjørn  | 09. april 2014

Meld fra om bjørnespor

I disse dager våkner bjørnene fra vintersøvnen, og vandrer ut på leting etter føde. Miljødirektoratet oppfordrer alle som kommer over bjørnespor om å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO).

ulvespor snø landskap Thomas Holm Strømseth web
Fellingsvedtak  | 07. april 2014

Nå finner du fellingsvedtak i Miljøvedtaksregisteret!

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet, deriblandt rovvilt. Fra 1.april 2014 vil derfor alle vedtak som omfatter kvoter og felling av rovvilt finnes i Miljøvedtaksregisteret. Dette gjelder for vedtak fattet a...

Gaupe i snø
Kvotejakt  | 03. april 2014

70 gauper felt under kvotejakta

70 av totalkvoten på 79 dyr ble felt i løpet av årets kvotejakt på gaupe, og fellingstallene har gått vesentlig ned de siste tre årene. Samtidig er bestanden redusert, og den ligger nå under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Illustrasjonsfoto.
Erstatning sau  | 07. mars 2014

Forslag til erstatningsforskrift oversendt departementet

Miljødirektoratet har nå sendt sitt forslag til ny forskrift om husdyrerstatning til Klima- og miljødepartementet. Forslaget inneholder enkelte endringer etter høring.

Statens naturoppsyn er klare til å ta imot tips om gaupespor.
Gaupe  | 21. februar 2014

Tips om ferske gaupespor

Snøfall de siste dagene øker muligheten for å registrere gauper, ved hjelp av ferske spor. Statens naturoppsyn (SNO) står klar til å ta i mot tips fra publikum.

Jerv i vinterlandskap
Jerv  | 18. februar 2014

37 jerver felt i lisensjakta

Ved lisensjaktas avslutning 15. februar er det felt i alt 37 jerv i Norge. Bestandssituasjonen tilsier at handlingsrommet for ytterligere uttak er betydelig mindre enn tidligere år.

Illustrasjonsfoto.
Ekstraordinært uttak  | 31. januar 2014

Ekstraordinær felling av revirmarkerende ulver

Miljødirektoratet har besluttet å felle et ulvepar som markerer revir i Rendalen kommune i Hedmark. Ulvene har siden i sommeren etablert seg utenfor forvaltningsområdet for ulv.

Gaupe i snø
Kvotejakt  | 31. januar 2014

Kan felle 79 gauper under årets kvotejakt

79 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

Jerv felling vinterlandskap_Lars Gangås web
Jerv  | 30. januar 2014

27 jerver felt så langt i lisensperioden

To uker før lisensfellingen av jerv avsluttes, er det felt 27 jerver i Norge. Miljødirektoratet vil etter endt lisensfelling gjøre en helhetlig vurdering av om det er behov for ekstraordinære uttak i 2014.

23 000 reinsdyr ble erstattet som tapt til rovvilt i reindriftsåret 2012/2013.
Erstatning rein  | 28. januar 2014

Økte erstatninger for tap av tamrein

Flere dokumenterte tap av tamrein, ga økte utbetalinger av rovvilterstatninger i fjor. I alt ble det gitt erstatning for 23 000 reinsdyr.

Rovviltavvisende gjerde
Forebyggende tiltak  | 14. januar 2014

Utsatt søknadsfrist om FKT i enkelte fylker

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar, men enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist. Se mer informasjon på fylkesmannens nettsider. Søknader om FKT sendes inn via Miljødirektoratets Elektroniske søknadssenter.

Gaupe i snø
Rovviltforvaltning  | 17. desember 2013

Mange tiltak iverksatt for å etterleve rovviltforliket

En rekke tiltak er satt i verk for å følge opp Stortingets rovviltforlik, og flere er på trappene, viser en gjennomgang som Miljødirektoratet har gjort.

Naturarkivet Bård Bredesen
Ekstraordinært uttak  | 13. november 2013

Aktuelt å felle bjørn til våren

Antall skader på sau forårsaket av bjørn økte i enkelte prioriterte beiteområder sist sommer, sammenliknet med de siste par årene. Miljødirektoratet vurderer å åpne for ekstraordinære uttak av bjørn til våren. I år er det totalt felt fire bjørner i Norge.

Kadaverdokumentasjon i Susendalen
Husdyr og rovvilt  | 16. oktober 2013

Foreløpige tall viser at flere sau fikk påvist rovviltskader

Antall sau med påviste rovviltskader øker, viser Statens naturoppsyns foreløpige oversikt for beitesesongen 2013. Dette skyldes at ulv og bjørn har forårsaket mer skade i enkelte områder inneværende år.

Illustrasjonsfoto: Sau på utmarksbeite
Erstatning sau  | 09. oktober 2013

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Søknadsfristen for å få erstattet husdyr tapt til rovvilt er 1.november. Fra 2013 må søknaden sendes elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratets hjemmeside.

Jervetispe med unge løper på snø
Jerv  | 08. oktober 2013

Jerven nær bestandsmålet

44 ungekull av jerv er registrert i år, viser en ny rapport fra Rovdata. Det er en betydelig nedgang fra fjorårets 68 registrerte kull. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull i Norge, som betyr at 39 hunnjerv skal føde unger hvert år.

Jerv i vinterlandskap
Lisensfelling jerv  | 10. september 2013

145 jerver kan felles

I dag starter lisensfellingsperioden for jerv. De regionale rovviltnemndene har
bestemt at totalt 145 jerver kan felles fram til 15. februar 2014.

Brunbjørn i skog
Bjørn  | 20. august 2013

18 bjørner kan felles i lisensjakta

Onsdag 21. august starter lisensfellingsperioden for bjørn. Miljødirektoratet åpner for felling av til sammen 14 bjørner i deler av Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Finnmark og Troms. I tillegg har rovviltnemnda i Oppland åpnet for felling av tre bjørner, og i regionen som omfatter Buskerud, Vest...

Jerv
Rovvilt  | 07. juni 2013

Felte over 100 jerver

Totalt 105 jerver er felt siden forrige beitesesong. Nå er vinterens og vårens ekstraordinære uttak avsluttet, og på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Statens naturoppsyn felt til sammen 43 jerver.

Gaupe
Betinget fellingstillatelse  | 31. mai 2013

Søknader om skadefelling sendes nå fylkesmannen

Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndigheten til å iverksette skadefellinger dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovvilt gjør skade på husdyr eller tamrein.

En bjørn er felt i år. Denne ble felt i Telemark i fjor.
Bjørn  | 30. mai 2013

Én bjørn felt i vår

Antall bjørner i Norge går ned, samtidig som vi har for få individer til å nå bestandsmålet. Færre bjørn er også registrert på snø denne våren, og derfor har Direktoratet for naturforvaltning (DN) vært mer restriktiv med å felle bjørn. 

Ulv på vandring.
Ulv  | 02. mai 2013

Unge ulver på vandring

I disse dager forlater ulver som ble født i fjor det området de er oppvokst i. Slike ungulver på vandring kan bevege seg over hele landet, og det forklarer mange ulveobservasjoner om våren.

Ulven som ble felt i Agdenes.
Ulv  | 24. april 2013

Agdenesulven til Vitenskapsmuseet

Ulven som ble felt i Agdenes i Sør-Trøndelag 5. april skal stilles ut ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det sikrer at flest mulig får mulighet til å se den.

Ulv. Her fotografert i Langedrag naturpark.
Bjørn  | 18. april 2013

Vil overvåke bjørn og ulv over grensen

Bjørn og ulv bruker store arealer og krysser grensen mellom Norge og Sverige. Nå jobbes det for å få til felles overvåking av de store rovdyrene over landegrensene.

Vis tidsrom
Vis tidligere nyheter