Ulv (Canis lupus)

Ulvene som opptrer i Sør-Norge utgjør en del av en sør-skandinavisk bestand med tyngdepunkt i Sør-Sverige. Opprinnelsen til denne bestanden var tre ulver som på 1980- og 90-tallet utvandret fra den finsk-russiske bestanden. 

Dette er årsaken til at ulvene i Sør-Skandinavia er svært nært beslektet med hverandre, og det kan oppstå negative effekter av innavl. Innvandring av ulv fra den finsk-russiske bestanden har derfor stor betydning for den skandinaviske ulvebestandens overlevelse på lang sikt.

Ulv Langedrag
Ulvevalp

Biologi

I Skandinavia er ulven (Canis lupus) et sjeldent rovdyr. Ulven er et hundedyr som lever i små grupper som samarbeider om jakt og oppfostring av ung...
Illustrasjonsfoto

Leveområde

I Norge har vi fast tilhold av ulv i Sør-Norge,  i grenseområdene til Sverige. Dette er en del av en sør-skandinavisk bestand som har sitt tyngdepu...
Stortingsmelding nr 15 Rovvilt i norsk natur

Bestandsmål

Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst. S. nr....
Ulvehi

Bestandsstatus

Det nasjonale bestandsmålet for ulv er 3 årlige ungekull innenfor forvaltningsområdet for ulv. Vinteren 2013/2014 ble det registrert ca 30 ulver me...